Invitatie participare

PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII DE PAZĂ A OBIECTIVELOR ,BUNURILOR ȘI VALORILOR, PROTECȚIE A PERSOANELOR ,CONTROL ACCES , INTERVENȚIE RAPIDĂ ȘI MONITORIZARE A SISTEMELOR DE ALARMĂ LA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI SA

Societatea Uzina Mecanică Plopeni SA, cu sediul in Plopeni , str.Republicii , nr.1,jud.Prahova ,inregistrată la Registrul Comerțului sub nr.j/29-162/2001, cod fiscal:RO 13741804, tel.0244.221.381,fax 0244.223023,e-mail plopeni@ump.ro , web: www.ump.ro

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție prestări servicii de pază a obiectivelor , bunurilor și valorilor, protecție a persoanelor , control acces , intervenție rapidă și monitorizare a sistemelor de alarmă in conformitate cu Norma procedurală internă pentru atribuirea contractelor de furnizare/prestare servicii /execuție lucrări pentru Societatea Uzina Mecanică Plopeni SA.
  2. Categoria serviciilor ce se vor achiziționa și descrierea acestora este prezentată in Caietul de sarcini , care se va procura de la sediul S.U.M.Plopeni SA :

          a ) cod CPV:  79713000-5,  79711000-1

b) Data limită pentru depunerea ofertelor :04.03.2020 ora 10.00

c) Adresa la care trebuie transmise /depuse ofertele in plic sigilat S.U.M.Plopeni SA, cu sediul in Plopeni , str.Republicii nr,1, jud Prahova

3. Data ,ora și locul deschiderii ofertelor, sediul S.UM Plopeni SA :04.03.2020, ora 12.00

4. Garanția solicitată pentru participare este:16.800 lei

5. Modalități principale de finanțare :surse proprii

6. Perioada pentru care ofertantul trebuie să-și mențină oferta valabilă :90 zile.

7. Valoarea estimată a contractului :3.360.000 lei , fără TVA.

8. Garanția de bună execuție :5% din valoarea contractului ,fără TVA

9. Modalitatea de intocmire a ofertei :opis cu documentele

10. CRITERII DE CALIFICARE ȘI/SAU SELECȚIE:

-situația personală a candidatului /ofertantului;

-capacitatea de exercitare a activității profesionale ;

-situația economico-financiară;

-capacitatea tehnică și/sau profesională;

-standard de asigurare a calității;

Criteriul care va fi utilizat pentru atriburea contractului de prestare servicii: ,,PREȚUL CEL MAI SCĂZUT”

11. Asigurarea Caietului de sarcini se va face de către S.U.M.Plopeni SA., iar contravaloarea acestuia este de 500,00 lei fără TVA,plata se poate efectua la casieria societății sau prin ordin de plată in contul RO71BRDE300SV04345973000, deschis la BRD Plopeni.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.