Informarea publicului privind riscul de accident major

Nr. 2208/17.11.2015 NECLASIFICAT

INFORMAREA PUBLICULUI PRIVIND RISCUL DE ACCIDENT MAJOR
(temei legal art.14, HG nr. 804/2007)

Având în vedere prevederile art. 14 alin (3) din H.G. nr. 804/2007, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA, pune la dispozitia dvs. informarea care contine datele si informatiile prevazute in Anexa nr 5 din actul normativ mai sus mentionat:

1.Numele titularului activitatii si adresa amplasamentului
SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., este o filială a Companiei Naţionale Romarm SA. Bucuresti, înregistrata la Camera de Comert si Industrie sub numărul J29/162/2001, C.U.I: RO 13741804/2001, cod poştal 105900, are sediul în Plopeni, str. Republicii nr. 1, jud. Prahova, telefon : 0244/221381, fax : 0244/223023 şi are ca obiect principal de activitate – Fabricarea armamentului şi muniţiei, cod CAEN 2540.

2. Informatii pentru identificarea, dupa functia detinuta, a persoanei care furnizeaza informatiile
– Ec. Pirvu Tiberiu Alexandru – Director general

3. Confirmarea faptului ca obiectivul intra sub incidenta reglementarilor si/sau a dispozitiilor administrative de implementare a acestei hotarari si ca notificarea prevazuta la art. 7 sau raportul de securitate prevazut la art. 10 alin. (1) din actul normativ au fost inaintate autoritatilor competente
Conform prevederior HG nr. 804/25.07.2007, materialele pirotehnice depozitate şi/sau procesate pe amplasamentul Sectorului Pirotehnic se încadrează in prevederile HG nr 804/2007, Anexa nr. 1 – partea a 2-a, pct. 5 – substante explozive, cu capacitate totala de stocare mai mare decat cantitatea relevanta prevazuta in coloana 3 din anexa.
Notificare – revizia 4, cu nr. 2174/11.11.2015, prevazuta la art.7 din H.G. nr. 804/2007, a fost transmisa la Agentia de Protectia Mediului Prahova, Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Prahova si ISUJ Prahova.
Conform reglementarilor si a dispoziţiilor administrative de implementare a prevederilor HG nr 804/2007, activitatea ce se desfăşoară in cadrul Sectorului Pirotehnic, din SC Uzina Mecanica Plopeni SA, se încadrează în categoria risc major.

4. Explicarea in termeni simpli a activitatii sau a activitatilor desfasurate in cadrul amplasamentului
Activităţile desfăşurate în cadrul Sectorului Pirotehnic, în care sunt implicate substanţele pirotehnice, constau în: depozitare produse şi materii pirotehnice, precum şi utilizarea acestora în cadrul proceselor de fabricare a produselor cu destinatie militara.

Activele corporale existente pe amplasamentul Sectorului Pirotehnic, sunt împrejmuite cu gard de beton şi/sau gard din sarma ghimpata. Acestea au usile sigilate, sunt asigurate cu încuietori duble iar magaziile pirotehnice sunt dotate cu sistem tehnic de alarmare impotriva efractiei, cu TVCI.
Paza amplasamentului este asigurată de catre SC Cameleon Security Systems SRL Bucuresti si alte efective specializate, pe bază de contract de prestări servicii.
Paza transporturilor de produse militare, de la furnizorii interni şi/sau externi, precum si de la Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA catre diversi beneficiari interni, este asigurată de către efective de jandarmi, pe baza de contract de prestari servicii.
Zonele cu restricţii de acces in Sectorul Pirotehnic, sunt marcate cu semne de avertizare vizibile de la distantă.
Securizarea spaţiilor de lucru şi depozitare, se realizeaza conform normelor şi instrucţiunilor întocmite de către proiectantul general – SC ICPSP SA Bucuresti (actualmente SC UTI Grup SA Bucuresti).

5. Denumirile comune sau, in cazul substantelor periculoase cuprinse in partea a 2-a a Anexei nr. 1, denumirile generice sau categoria generala de pericol a substantelor si a preparatelor implicate din obiectiv, care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicandu-se principalele lor caracteristici periculoase.
Substanţele şi materiile pirotehnice folosite pe amplasament sunt caracterizate prin stabilitate mare în condiţii normale de prelucrare/depozitare şi prezintă un grad mare de periculozitate, în caz de explozie şi/sau incendiu. Aceste materii/produse pirotehnice sunt păstrate departe de sursele de foc deschis, urmărindu-se zilnic ca temperatura şi umiditatea să fie menţinute în limitele prevăzute de documentaţia tehnica. Pentru evitarea efectelor cauzate de descărcările electrice, spaţiile de lucru şi depozitare sunt dotate cu instalaţii primare (paratonere) şi secundare şi au prize de legare la pământ.

6. Informatii generale privind natura pericolelor de accidente majore, inclusiv efectele lor potentiale asupra populatiei si mediului
Producerea unui accident major, eveniment neprevăzut, întotdeauna nedorit, survenit in timpul exploatării obiectivului, este de cele mai multe ori consecinţa unui incendiu, deflagraţie sau explozie.
Pentru evitarea propagării efectelor uneia dintre cele trei stări, acoperisul la obiectele pirotehnice este de tip „zburător”, cu precizarea ca atelierele pirotehnice sunt prevazute cu suprafeţe de „deburare” (suprafeţe vitrate).
Fiecare obiect pirotehnic este prevazut din proiectare cu o cantitate maxima admisa de substante periculoase si deservit de un anumit numar de personal.
Obiectele pirotehnice sunt împrejmuite cu ziduri de protecţie din beton armat şi/sau valuri de protecţie din pământ şi sunt respectate condiţiile referitoare la distantele minime de sigurantă dintre acestea.
Datorita distantelor la care sunt situate (amplasate) obiectele pirotehnice, precum şi a protecţiilor existente, consideram că amplasamentul şi mijloacele fixe din dotare nu sunt susceptibile de a provoca accidente majore sau de a agrava consecinţele acestora.
Gradul de distrugeri provocat de o eventuală explozie asupra obiectelor înconjurătoare, determinat de proiectantul general al amplasamentului, este minim, rezultând distrugeri uşoare ( geamuri sparte) dar fără vătămarea locuitorilor din vecinătate.

7. Informatii corespunzatoare asupra modului in care populatia afectata este avertizata si informata in cazul producerii unui accident major
SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. organizeaza activitati specifice de pregatire a salariatiilor cu privire la pericolele la care pot fi expusi.
Protectia salariaţilor, populaţiei si a bunurilor materiale se realizeaza printr-un ansamblu de activitati constand in: instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare.

Instiintarea

Este activitatea de transmitere a informatiilor autorizate despre producerea unui accident major cu scopul evitării surprinderi şi al realizării măsurilor de protecţie şi care se realizează pe baza informaţiilor primite de la conducătorul societăţii.
Inştiinţarea se realizează prin reţeaua de telefonie fixă si mobilă.

Avertizarea

Reprezinta aducerea la cunostiinta salariaţilor şi a populatiei învecinate a informatiilor necesare despre producerea unui accident major şi se realizează la nivelul societăţii precum şi la nivelul populaţiei, prin mijloace specifice în baza instiintarii primite de la conducatorul societatii.
La nivelul populaţiei avertizarea se realizează de către administraţia publică locală – Primaria orasului Plopeni.
Mesajele de avertizare se transmit prin toate sistemele de telecomunicaţii, posturi şi reţele radio şi televiziune, sisteme de avertizare ale poliţiei locale, prin portavoce, etc.

Prealarmarea

Reprezinta transmiterea semnalelor de avertizare catre salariaţi şi populaţie, despre probabilitatea producerii unui accident major si se realizeaza de catre Şeful Celulei de Urgenţă (sau înlocuitorul acestuia la nivelul societăţii) iar la nivelul populaţiei, de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judetul Prahova.
Prealarmarea se realizează prin semnalele acustice emise de cele 4 sirene electrice existente în societate şi care se materializează prin 3 (trei) sunete a 32 secunde fiecare, cu pauza de 12 sec. între sunetele sirenelor.

Alarmarea

Se realizeaza prin transmiterea semnalelor de avertizare către salariaţi şi populaţie despre producerea unui accident major. Alarmarea salariaţilor şi a populaţiei învecinate se realizeaza prin semnalele acustice emise de cele 4 sirene electrice existente în societate şi care se materializează prin 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 sec. între sunetele sirenelor.

8. Informatii corespunzatoare asupra actiunilor pe care trebuie sa le intreprinda populatia afectata si asupra comportamentului pe care trebuie sa il adopte in cazul producerii unui accident major
Activitatea de protectie civila, realizata la nivel local, se desfasoara pe principiile autonomiei, legalitatii, responsabilitatii, corelarii obiectivelor si resurselor, cooperarii si solidaritatii. In acest context, populatia locala are o serie de obligatii, in ceea ce priveste comportamentul pe care trebuie sa-l adopte:
-sa respecte si sa aplice normele si regulile stabilite de autoritatea administratiei publice locale, precum si de conducatorul structurii care monitorizeaza sursa de risc ;
-sa duca la indeplinire masurile dispuse de autoritatile competente sau de personalul investit cu exercitiul autoritatii publice;
-sa accepte masurile dispuse si aduse la cunostinta de catre autoritatile publice abilitate;
-sa nu se apropie sub nici un motiv de locul evenimentului;
-sa-si asigure mijloace individuale de protectie, trusa sanitara, rezerva de alimente si apa, precum si alte materiale de necesitate pentru protectia familiilor lor.

9. Confirmarea faptului ca titularul activitatii are obligatia de a intreprinde masuri adecvate pe amplasament, in special mentinerea legaturii cu serviciile de urgenta, pentru a actiona in caz de accidente majore si pentru a minimiza efectele acestora.

În cadrul SOCIETATII UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. este constituită Celula de Urgenţă care are în subordine Serviciul de Urgenţă, în alcătiurea căruia intră :

-echipa cu probleme de organizare şi pregătire pentru intervenţii ;
-echipa de deblocare-salvare, adăpostire şi prim ajutor;
-echipa de transmisiuni şi alarmare;
-echipa logistică;
-echipa NBC(nuclear, biologic,chimic).

De asemenea pe amplasamentul Sectorului Pirotehnic îşi desfăşoară activitatea Grupa de prevenire si interventie pe line de aparare impotriva incendiilor.
Celula de Urgenţă are întocmit un Regulament propriu, care cuprinde: organizarea, atribuţiile şi funcţionarea acesteia, precum şi modalităţile de menţinere a legăturii cu ISUJ Prahova, GNM Prahova, APM Prahova, Poliţia orasului Plopeni, SC Dentirad Hospital SRL, SC Plopeni Industrial Parc SA, SC Hidro Prahova SA – Sucursala Plopeni, Primaria orasuluin Plopeni, Primaria comunei Dumbravesti, Serviciul Judetean de Ambulanta Prahova, Prefectura Judetului Prahova, Consiliul Judetean Prahova, Societatea Electrica Furnizare SA, GDF Suez Energy Romania.
SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. are întocmite Planul de Urgenţă Internă, Planul de actiune in caz de pericol grav si iminent de accidente şi Planul de evacuare in situatii de urgente civile, iar acestea contin Schema de instiintare si alarmare.

10. O referinta la planul de urgenta extern elaborat pentru a face fata oricaror efecte ale accidentului in afara amplasamentului. Trebuie incluse si sfaturi privind cooperarea si respectarea instructiunilor si solicitarilor din partea serviciilor de urgenta pe timpul accidentului.
ISUJ Prahova nu a intocmit PUE pentru Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA-Sectorul Pirotehnic, intrucat, conform Raportului de Securitate, un accident major pe amplasament nu da efecte in exteriorul acestuia.

11. Detalii asupra sursei de unde pot fi obtinute informatii suplimentare, sub rezerva cerintelor de confidentialitate stabilite potrivit legii.
Informarea publicului este postata pe site, unde persoane interesate pot transmite online informatii/sesizari sau pot solicita informatii suplimentare.
Informaţii suplimentare vor putea fi oferite de Directorul General al SOCIETATATII UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. numai în condiţiile respectării prevederilor Legii nr. 182/2002, HG nr. 585/2002 referitoare la protectia informatiilor clasificate nationale, a Legii 781/2002 referitoare la protectia informatiilor secrete de serviciu si ale art. 12 alin 1, din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public.

DIRECTOR GENERAL,
Ec.Tiberiu PIRVU

Intocmit/tehnoredactat
Resp. MSU
Ec. Rusu Robert

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.