Conducere

Nr. Crt Nume, prenume Functie Modalitate ocupare post( definitiv /provizoriu) Perioada contractului de mandat
Inceput mandat Incheiere mandat
1 Adam Viorel Presedinte consiliu administratie Provizoriu 14.06.2021 14.10.2021
2 Mocanu Dragos Membru consiliu administratie Provizoriu 14.06.2021 14.10.2021
3 Cismaru Elena Membru consiliu administratie Provizoriu 14.06.2021 14.10.2021
4 Claudia Baicu Administrator special Provizoriu (nedeterminata)    
5 Stefan Octavian Huza Director General Provizoriu 01.07.2021 01.09.2021

Indemnizatie Consiliu de Administratie : BRUT – 2.350 lei, NET – 1.375 lei

Incetare mandat

Nr.crtNume si prenumeFunctia
1Bolojan AdrianPresedinte Consiliu de administratie
2Chirita LiviuMembru
3Arsene GheorgheMembru