Conducere

Nr. Crt Nume, prenume Functie Modalitate ocupare post( definitiv /provizoriu) Perioada contractului de mandat
Inceput mandat Incheiere mandat
1 David Emilia-Mirela Presedinte consiliu administratie Provizoriu 17.10.2022 17.02.2023
2 Lungu Eduard Ioan Membru consiliu administratie Provizoriu 17.10.2022 17.02.2023
3 Borcea Maria Bianca Membru consiliu administratie Provizoriu 17.10.2022 17.02.2023
4 Alexandru Costin Macoveiciuc Administrator special Provizoriu 21.01.2022
5 Popa Viorel Stelian Director General Provizoriu 01.03.2022 31.12.2022

Indemnizatie Consiliu de Administratie : BRUT – 2.350 lei, NET – 1.375 lei

Incetare mandat

Nr.crtNume si prenumeFunctia
1Bolojan AdrianPresedinte Consiliu de administratie
2Chirita LiviuMembru
3Arsene GheorgheMembru
4Cismaru Elena Membru
5Mocanu DragosMembru
6Adam ViorelPresedinte Consiliu de administratie