Anunt de atribuire

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, anunță atribuirea contractului  privind achiziția de  generator electric

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. Adresa poștală :str. Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, codpoștal:105900, Romania, Tel.+4024423381, email: plopeni@ump.ro, Fax:+40244223023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro , anunță atribuirea contractului privind achiziția de  generator electric– cod CPV31100000-7.

Tip contract :furnizare

Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini

Achiziție directă  din catalogul electronic de pe SICAP.

Valoare estimată: 18.000 lei, fără TVA

Contract nr.231/18.12.2020

Ofertant câștigător : SUDOFIM SERV SRL – CUI 19145880.

Anunt de atribuire

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, anunță atribuirea contractului privind achiziția de motostivuitor

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. Adresa poștală : str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, cod poștal: 105900, Romania, Tel.+4024423381, email;plopeni@ump.ro, Fax:+40244223023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro, anunță atribuirea contractului privind achiziția de motostivuitor– cod CPV44614310-3.

Tip contract :furnizare

Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini

Achizitie directă  din catalogul electronic de pe SICAP.

Valoare estimată: 130.000 lei, fără TVA

Contract nr.232/18.12.2020

Ofertant câștigător :Caloris Industries EOOD – CUI 206259798.

Anunt de atribuire

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, anunță atribuirea contractului  de furnizare fierastrau cu banda pentru taiat metale

           Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. Adresa poștală :str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, codpoștal:105900, Romania, Tel.+4024423381, email: plopeni@ump.ro, Fax:+40244223023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro.

anunță atribuirea contractuluifierastrau cu banda pentru taiat metale– cod CPV42630000-1

Tip contract :furnizare

Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini

Achizitie directă  din catalogul electronic de pe SICAP.

Valoare estimată: 89.000 lei fără TVA

Contract nr.213/04.12.2020

Ofertant câștigător :SMARTECH Fertigung Gmbh cu sediul social in  loc. Nemunster – Germania.

Anunt de atribuire

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, anunță atribuirea contractului  privind achizitia strung conventional

           Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. Adresa poștală :str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, codpoștal:105900, Romania, Tel.+4024423381, email: plopeni@ump.ro, Fax:+40244223023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro.

anunță atribuirea contractului strung conventional– cod CPV42661000-5.

Tip contract :furnizare

Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini

Achizitie directă  din catalogul electronic de pe SICAP.

Valoare estimată: 90.000 lei fără TVA

Contract nr.212/04.12.2020

Ofertant câștigător :SMARTECH Fertigung Gmbh cu sediul social in  loc. Nemunster – Germania.

Anunt de atribuire

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, anunță atribuirea contractului  de furnizare mașina de găurit și frezat

 Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. Adresa poștală :str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, codpoștal: 105900, Romania, Tel.+4024423381, email: plopeni@ump.ro, Fax:+40244223023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro. anunță atribuirea contractului mașina de găurit și frezat – cod CPV42600000-2.

Tip contract :furnizare

Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini

Achizitie directă  din catalogul electronic de pe SICAP.

Valoare estimată: 90.000 lei fără TVA

Contract nr.211/04.12.2020 Ofertant câștigător :SMARTECH Fertigung Gmbh cu sediul social in  loc. Nemunster – Germania

Anunt de atribuire

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

Societatea Uzina Mecanica Plopeni S.A, anunta atribuirea contractului de furnizare Autoutilitara transport marfa, incluzand si amenajare autoutilitara pentru transportul de marfuri periculoase , conform reglementărilor ADR –EX II –capse si explozibil

Societatea Uzina Mecanica Plopeni S.A., str. Republicii nr. 1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, cod poștal: 105900 , România, Tel. 0244 221 381,  Fax: 0244 223 023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro. – anunta atribuirea Autoutilitara transport marfa, incluzand si amenajare autoutilitara pentru transportul de marfuri periculoase , conform reglementărilor ADR –EX II –capse si explozibil= 1 bucată– cod CPV34130000-7.

Tip contract :  furnizare.

Criteriu de atribuire : pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor din caietul de sarcini.

Achizitie directa  din catalogul electronic de pe SICAP, in urma anuntului de intentie publicat de societate.

Valoare estimata: 130.000 lei, fără TVA.

Contract furnizare nr. 48 / 13.03.2020, valoare 129.000, fara TVA Ofertant castigator : RADACINI MOTORS  SRL cu sediul social in Bucuresti, Bd. Timisoara , nr.18, sector 6, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 21994 / 2004, cod fiscal RO17083558

Anunt de atribuire

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, cod poștal: 105900 , RO 13741804 – anunță castigatorul licitatiei – “Prestări servicii de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor, protecție a persoanelor, control acces, intervenție rapidă și monitorizare a sistemelor de alarmă” .

Urmare a analizei ofertelor depuse, in conformitate cu documentația de atribuire la procedura de atribuire a contractului de „ Prestări servicii de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor, protecție a persoanelor, control acces, intervenție rapidă și monitorizare a sistemelor de alarmă”la Societatea Uzina Mecanică Plopeni, comisia de licitatie  a desemnat câștigător pe S.C International Centurion Garanty SRL cu sediul in București str.Darniciei nr.34, RO 30430948 Nr.Reg.Com j40/8132/2012.

Anunt de intentie

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A-filiala CN Romarm S.A., cu sediul in oraș Plopeni , str.Republicii, nr.1, jud Prahova, in calitate de achizitor informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze 1buc. Autoutilitara transport marfa cod CPV 34130000-7), incluzând și amenajare autoutilitară pentru transportul de mărfuri periculoase , conform reglementărilor ADR –EX II –capse și explozibil, prin achiziție directă, in temeiul art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și art.43 alin.1 din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare,  conform caiet de  sarcini atașat.

Achiziția se realizează prin cumpărare directă din catalogul electronic de pe SICAP.

Sursa de finanțare :surse bugetare

  • Ofertantul va elabora oferta tehnică (formularulF1) astfel încât să respecte cerințele prevăzute in caietul de sarcini.
  • Prețul oferit(propunerea financiară (formularul F2) va include toate cheltuielile ce derivă din aducerea la îndeplinirea a obiectului achiziției și nu poate fi modificat pe toată perioada de derulare a contractului.
  • Nu se admit oferte alternative.
  • Limba de redactare a ofertei: română

 Operatorii economici interesați vor posta in catalogul electronic disponibil pe SICAP oferta financiară in lei fără TVA și cea tehnică care va conține cerințele tehnice in conformitate  cu caietul de sarcini insotita de adresa de inaintare , până la data de 05.03.2020, ora 13.

După postarea in catalogul electronic disponibil pe SICAP , operatorii economici vor transmite achizitorului pe adresa de email : costel.duta@ump.ro următoarele:

– notificare de postare a ofertei tehnico-finanaciare in catalogul electronic (cu datele de identificare ale ofertantului și a ofertei așa cum apare in catalogul electronic SICAP) .

– adresa de inaintare insotite de oferta tehnico-financiară (formularele F1 și F2) care să cuprindă detaliile tehnice și financiare ale ofertei.

Evaluarea ofertelor postate in catalogul electronic de pe SICAP se va efectua de comisia de evaluare in vederea atribuirii contractului de achiziție și va consta in compararea valorii fiecărei oferte , utilizînd criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini.

Invitatie participare

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII DE PAZĂ A OBIECTIVELOR ,BUNURILOR ȘI VALORILOR, PROTECȚIE A PERSOANELOR ,CONTROL ACCES , INTERVENȚIE RAPIDĂ ȘI MONITORIZARE A SISTEMELOR DE ALARMĂ LA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI SA

Societatea Uzina Mecanică Plopeni SA, cu sediul in Plopeni , str.Republicii , nr.1,jud.Prahova ,inregistrată la Registrul Comerțului sub nr.j/29-162/2001, cod fiscal:RO 13741804, tel.0244.221.381,fax 0244.223023,e-mail plopeni@ump.ro , web: www.ump.ro

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție prestări servicii de pază a obiectivelor , bunurilor și valorilor, protecție a persoanelor , control acces , intervenție rapidă și monitorizare a sistemelor de alarmă in conformitate cu Norma procedurală internă pentru atribuirea contractelor de furnizare/prestare servicii /execuție lucrări pentru Societatea Uzina Mecanică Plopeni SA.
  2. Categoria serviciilor ce se vor achiziționa și descrierea acestora este prezentată in Caietul de sarcini , care se va procura de la sediul S.U.M.Plopeni SA :

          a ) cod CPV:  79713000-5,  79711000-1

b) Data limită pentru depunerea ofertelor :04.03.2020 ora 10.00

c) Adresa la care trebuie transmise /depuse ofertele in plic sigilat S.U.M.Plopeni SA, cu sediul in Plopeni , str.Republicii nr,1, jud Prahova

3. Data ,ora și locul deschiderii ofertelor, sediul S.UM Plopeni SA :04.03.2020, ora 12.00

4. Garanția solicitată pentru participare este:16.800 lei

5. Modalități principale de finanțare :surse proprii

6. Perioada pentru care ofertantul trebuie să-și mențină oferta valabilă :90 zile.

7. Valoarea estimată a contractului :3.360.000 lei , fără TVA.

8. Garanția de bună execuție :5% din valoarea contractului ,fără TVA

9. Modalitatea de intocmire a ofertei :opis cu documentele

10. CRITERII DE CALIFICARE ȘI/SAU SELECȚIE:

-situația personală a candidatului /ofertantului;

-capacitatea de exercitare a activității profesionale ;

-situația economico-financiară;

-capacitatea tehnică și/sau profesională;

-standard de asigurare a calității;

Criteriul care va fi utilizat pentru atriburea contractului de prestare servicii: ,,PREȚUL CEL MAI SCĂZUT”

11. Asigurarea Caietului de sarcini se va face de către S.U.M.Plopeni SA., iar contravaloarea acestuia este de 500,00 lei fără TVA,plata se poate efectua la casieria societății sau prin ordin de plată in contul RO71BRDE300SV04345973000, deschis la BRD Plopeni.

Invitatie de participare

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII DE PAZĂ A OBIECTIVELOR, BUNURILOR ȘI VALORILOR, PROTECȚIE A PERSOANELOR ȘI CONTROL ACCES ȘI INTERVENȚIE RAPIDĂ

S.UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. cu sediul în Plopeni, str. Republicii, nr.1, jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comertului  sub nr.J/29-162/2001, cod fiscal: RO 13741804, tel. 0244. 221.231, fax 0244.223.023, e-mail: plopeni@ump.ro, Web: www.ump.ro.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție prestări servicii de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor, protecția persoanelor și control acces și intervenție rapidă în conformitate cu NORMA PROCEDURALĂ INTERNĂ pentru atribuirea contractelor de furnizare/prestare servicii/execuție lucrări pentru Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A.

2. Categoria serviciilor ce se vor achiziționa și descrierea acestora este prezentată în Caietul de Sarcini, care se va procura de la sediul S. UM Plopeni S.A.

  1. Cod CPV: 79713000-5;
  2. Data limită pentru depunerea ofertelor: 17.02.2020; ora 1500;
  3. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele în plic sigilat: S.UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. cu sediul în Plopeni, str. Republicii, nr.1, jud. Prahova,
  4. Limba de redactare a ofertelor – română;

3. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 18.02.2020, ora 1000; sediul S. UM Plopeni S.A.

4. Garanția solicitată pentru participare este de : 16.800 lei.

5. Modalități principale de finanțare: surse proprii

6. Perioada pentru care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 90 zile.

7.Valoarea estimată a contractului: 3.360.000 lei fără TVA.

8.Garanția de bună execuție: 5% din valoarea contractului fără TVA.

9. Modalitatea de întocmire a ofertei: opis cu documentele

10. CRITERII DE CALIFICARE ȘI/SAU SELECȚIE:

– situația personală a candidatului/ofertantului;

– capacitatea de exercitare a activității profesionale ;

– situația economico-financiară;

– capacitatea tehnică și/sau profesională;

– standard de asigurare a calității

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestare servicii: PREȚUL CEL MAI SCĂZUT  “.

11. Asigurarea Caietului de Sarcini se va face de către S. UM Plopeni S.A., iar contravaloarea acestuia este de 500,00  fără TVA, plata se poate efectua la casieria societății, sau prin ordin de plată în contul RO71BRDE300SV04345973000 deschis la BRD Plopeni.

Data limită pentru achiziționarea Caietului de Sarcini : 17.02.2020.