Anunt de intentie

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A – filiala CN Romarm S.A., cu sediul in oraș Plopeni , str.Republicii, nr.1, jud Prahova, in calitate de achizitor informeaza operatorii economici ca intentioneaza sa achizitioneze lucrari de modernizare transformator electric tip 25 MVA  (cod CPV principal cod cpv secundar 45317200-4), prin achizitie directa, in temeiul art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare , conform caiet de sarcini atasat.

  • Ofertantul va elabora oferta tehnica (formularulF1) astfel incat sa respecte cerintele prevazute in caietul de sarcini.
  • Pretul oferit (propunerea tehnica (formularul F2) va include toate cheltuielile ce deriva din aducerea la indeplinirea a obiectului achizitiei si nu poate fi modificat pe toata perioada de derulare a contractului.
  • Nu se admit oferte alternative.
  • Limba de redactare a ofertei: română
  • Criteriul de atribuire –prețul cel mai scăzut

   Operatorii economici interesați vor posta in catalogul electronic disponibil pe SICAP oferta financiară in lei fără TVA și cea tehnică care va conține cerințele tehnice in conformitate  cu caietul de sarcini si vor transmite achizitorului pe adresa de email :costel.duta@ump.ro până la data de 30.10.2023, ora 13,  următoarele:

– notificare de postare a ofertei tehnico-finanaciare in catalogul electronic (cu datele de identificare ale ofertantului și a ofertei așa cum apare in catalogul electronic SICAP) .

-oferta tehnico-financiară (formularele F1 și F2)care să cuprindă detaliile tehnice și financiare ale ofertei.De asemenea vor fi transmise următoarele formulare:

-adresa de inaintare

-declarație privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 din legea 98/2016 privind achizițiile publice  formularul F3

-experienta similara –formularul F4

-date de identificare – formularul F5

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.