Anunt de intentie

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A-filiala CN Romarm S.A., cu sediul in oraș Plopeni , str.Republicii, nr.1, jud Prahova, in calitate de achizitor informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze serviciu privind studiu  fezabilitate modernizare transformator  (cod CPV 71241000-9), prin achiziție directă, in temeiul art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare , conform caiet de  sarcini atașat.

  • Ofertantul va elabora oferta tehnică (formularulF1)astfel încât să respecte cerințele prevăzute in caietul de sarcini.
  • Prețul oferit(propunerea tehnică (formularul F2) va include toate cheltuielile ce derivă din aducerea la îndeplinirea a obiectului achiziției și nu poate fi modificat pe toată perioada de derulare a contractului.
  • Nu se admit oferte alternative.
  • Limba de redactare a ofertei: română
  • Criteriul de atribuire –prețul cel mai scăzut

           Operatorii economici interesați vor posta in catalogul electronic disponibil pe SICAP oferta financiară in lei fără TVA și cea tehnică care va conține cerințele tehnice in conformitate  cu caietul de sarcini si vor transmite achizitorului pe adresa de email :costel.duta@ump.ro până la data de 09.08.2023, ora 15,  următoarele:

– notificare de postare a ofertei tehnico-finanaciare in catalogul electronic (cu datele de identificare ale ofertantului și a ofertei așa cum apare in catalogul electronic SICAP) .

-oferta tehnico-financiară (formularele F1 și F2)care să cuprindă detaliile tehnice și financiare ale ofertei.De asemenea vor fi transmise următoarele formulare:

-adresa de inaintare

-declarație privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 din legea 98/2016 privind achizițiile publice  formularul F3

-fișa de date –formularul F4

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.