Anunt de intentie

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A – filiala CN Romarm S.A., cu sediul in oraș Plopeni , str.Republicii, nr. 1, jud Prahova, in calitate de achizitor informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze instalație de aer comprimat = 1 bucată (cod CPV42123410-4), prin achiziție directă, in temeiul art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și art.43 alin.1 din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare, conform caiet de  sarcini atașat.

Achiziția face parte din Programul de investiții al societății și se realizează prin cumpărare directă din catalogul electronic de pe SICAP.

  • Tipul contractului : furnizare
  • Ofertantul va elabora oferta tehnică (formularulF1) astfel încât să respecte cerințele prevăzute in caietul de sarcini.
  • Prețul oferit(propunerea tehnică formularul F2) va include toate cheltuielile ce derivă din aducerea la îndeplinirea a obiectului achiziției și nu poate fi modificat pe toată perioada de derulare a contractului.
  • Nu se admit oferte alternative.
  • Limba de redactare a ofertei: română

Operatorii economici interesați vor posta in catalogul electronic disponibil pe SICAP oferta financiară in lei fără TVA și cea tehnică care va conține cerințele tehnice in conformitate  cu caietul de sarcini până la data de 15.10.2021, ora 15.

După postarea in catalogul electronic disponibil pe SICAP , operatorii economici vor transmite achizitorului pe adresa de email : costel.duta@ump.ro următoarele:

– notificare de postare a ofertei tehnico-finanaciare in catalogul electronic (cu datele de identificare ale ofertantului și a ofertei așa cum apare in catalogul electronic SICAP) .

-adresa de inaintare .

-oferta tehnică și financiară (formularele F1 și F2 ) care să cuprindă detaliile tehnice și financiare ale ofertei.

-declarație privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 din legea 98/2016, privind achizițiile publice (formularul F3).

Evaluarea ofertelor postate in catalogul electronic de pe SICAP se va efectua de comisia de evaluare in vederea atribuirii contractului de achiziție și va consta in compararea valorii fiecărei oferte , utilizînd criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.