Posts Tagged ‘informare’

INFORMAREA PUBLICULUI PRIVIND RISCUL DE ACCIDENT MAJOR

Written by Mihai. Posted in Anunturi

INFORMAREA PUBLICULUI PRIVIND RISCUL DE ACCIDENT MAJOR
(temei legal art.14,Legea nr.59/2016)

Având în vedere prevederile art. 14, alin (1) si (3), din Legea nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA, pune la dispozitia dvs. informarea care contine datele si informatiile prevazute in Anexa nr. 6 din actul normativ mai sus mentionat:

PARTEA I (Pentru toate amplasamentele care intra sub incidenta prezentei legi.)

1.Numele sau denumirea comerciala a operatorului si adresa completa a amplasamentului respectiv.

SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. este o filială a Companiei Naţionale Romarm SA. Bucuresti, înregistrata la Camera de Comert si Industrie sub numărul J29/162/2001, C.U.I: RO 13741804/2001, cod poştal 105900, are sediul în Plopeni, str. Republicii nr. 1, jud. Prahova, telefon : 0244/221381, fax : 0244/223023 şi are ca obiect principal de activitate – Fabricarea armamentului şi muniţiei, cod CAEN 2540.
Obiectivul SEVESO (sectorul pirotehnic) este situat pe teritoriul comunei Dumbravesti, sat Plopeni,judetul Prahova .

2.Confirmarea faptului ca amplasamentul intra sub incidenta reglementarilor si/sau a dispozitiilor administrative de implementare a Legii nr. 59/2016 si ca notificarea prevazuta la art. 7 alin. (1) sau raportul de securitate prevazut la art. 10 alin. (1) din actul normativ au fost inaintate autoritatilor competente.

Conform Legii nr. 59/2016, materialele pirotehnice depozitate şi/sau procesate pe amplasamentul Sectorului Pirotehnic, se încadrează in prevederile Anexei nr. 1.
Notificare – revizia 4, cu nr. 2174/11.11.2015, a fost transmisa la Agentia de Protectia Mediului Prahova, Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Prahova si ISUJ Prahova si odata cu publicarea Legii nr. 59/2016, aceasta urmeaza sa fie actualizata in conformitate cu prevederile Anexei 1.1 din Ordinul nr. 1084/2003, pentru aprobarea procedurilor de notificare a activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore, in care sunt implicate substante periculoase si, respectiv, a accidentelor majore produse.
Conform reglementarilor si a dispoziţiilor administrative de implementare a prevederilor Legii nr. 59/2016, amplasamentul obiectivului SEVESO este considerat “amplasament de nivel superior”, prevazut la art. 3, pct. 3, din legea mentionata.

3.Explicarea in termeni simpli a activitatii sau a activitatilor desfasurate in cadrul amplasamentului.

Activităţile desfăşurate în cadrul Sectorului Pirotehnic, în care sunt implicate substanţele pirotehnice, constau în: depozitare produse şi materii pirotehnice, precum şi utilizarea acestora în cadrul proceselor de fabricare a produselor cu destinatie militara.
Activele corporale existente pe amplasamentul Sectorului Pirotehnic, sunt împrejmuite cu gard de beton şi/sau gard din sarma ghimpata. Acestea au usile sigilate, sunt asigurate cu încuietori duble iar magaziile pirotehnice sunt dotate cu sistem tehnic de alarmare impotriva efractiei, dotat cu TVCI.
Paza amplasamentului este asigurată de catre firma specializata/licentiate, pe bază de contract de prestări servicii nr. S/ 116/30.08.2005 si plan de paza avizat.
Paza transporturilor de produse cu destinatie militara, de la furnizorii interni şi/sau externi, precum si de la Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA catre diversi beneficiari interni/externi, este asigurată de către efective de jandarmi, pe baza de contract de prestari servicii si plan de paza avizat .
Zonele cu restricţii de acces in Sectorul Pirotehnic, sunt marcate cu semne de avertizare vizibile de la distantă.
Securizarea spaţiilor de lucru şi depozitare, se realizeaza conform normelor şi instrucţiunilor întocmite de către proiectantul general.

4.Denumirile comune sau, in cazul substantelor periculoase cuprinse in Legea nr. 59/2016, Anexa nr. 1, denumirile generice sau categoria generala de pericol a substantelor si a preparatelor implicate din obiectiv, care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicandu-se principalele lor caracteristici periculoase.

Substanţele şi materiile pirotehnice folosite pe amplasament, sunt caracterizate prin stabilitate mare în condiţii normale de prelucrare/depozitare şi prezintă un grad mare de periculozitate în caz de explozie şi/sau incendiu. Aceste materii/produse pirotehnice sunt păstrate departe de sursele de foc deschis, urmărindu-se zilnic ca temperatura şi umiditatea să fie menţinute în limitele prevăzute de documentaţia tehnica. Pentru evitarea efectelor cauzate de descărcările electrice, spaţiile de lucru şi depozitare sunt dotate cu instalaţii primare (paratonere) şi secundare şi au prize de legare la pământ.

5.Informatii generale cu privire la modalitatile de avertizare a publicului interesat/informatii adecvate cu privire la conduita potrivita in situatia unui accident major sau indicarea locului in care informatiile respective pot fi accesate electronic.

SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. organizeaza activitati specifice de pregatire a salariatiilor cu privire la pericolele la care pot fi expusi.Protectia salariaţilor, populaţiei si a bunurilor materiale se realizeaza printr-un ansamblu de activitati constand in: instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare.

Instiintarea

Instiintarea despre producerea unui accident major cu scopul evitării surprinderii şi al realizării măsurilor de protecţie ,se realizează prin reţeaua de telefonie fixă si mobila.

Avertizarea

La nivelul populaţiei, avertizarea se realizează de către administraţia publică locală – Primaria orasului Plopeni.
Mesajele de avertizare se transmit prin toate sistemele de telecomunicaţii, posturi şi reţele radio şi televiziune, sisteme de avertizare ale poliţiei locale, prin portavoce, etc.
Alarmarea
Alarmarea salariaţilor şi a populaţiei învecinate, se realizeaza prin semnalele acustice emise de cele 4 sirene electrice existente în societate şi care se materializează prin 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între sunetele sirenelor.

6.Data ultimei vizite efectuate pe amplasament / indicarea locului in care informatiile respective pot fi accesate electronic.

Data ultimei vizite efectuate pe amplasament este 05 – 08.05.2016 iar informatiile respective pot fi accesate online pe site-ul www.ump.ro, in sectiunea “Anunturi”,”Sinteza Raportului de Inspectie “.

7.Detalii privind sursele de unde se pot obtine mai multe informatii relevante sub rezerva cerintelor de confidentialitate stabilite potrivit legii.

Informarea publicului este postata pe site-ul www.ump.ro unde persoane interesate pot transmite online informatii/sesizari sau pot solicita informatii suplimentare.
Informaţii suplimentare referitoare la date din Raportul de Securitate vor putea fi oferite de Directorul General al Societatii Uzina Mecanica Plopeni S.A.,la sediul acesteia,pe baza de cerere scrisa, numai în condiţiile respectării prevederilor Legii nr. 182/2002, HG nr. 585/2002, referitoare la protectia informatiilor clasificate nationale, a Legii 781/2002, referitoare la protectia informatiilor secrete de serviciu si ale art. 12, alin 1, din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informatii de interes public.
Observatiile/Solicitarile publicului interesat pot fi formulate in scris la sediul societatii sau online pe site-ul www.ump.ro,sectiunea “Comentarii”.

PARTEA A-II-A (Pentru amplasamentele de nivel superior).

1.Informatii generale cu privire la natura pericolelor de accident major, inclusiv cu privire la efectele lor potentiale asupra sanatatii umane si asupra mediului.

Producerea unui accident major, eveniment neprevăzut, întotdeauna nedorit, survenit in timpul exploatării obiectivului, este de cele mai multe ori consecinţa unui incendiu, deflagraţie sau explozie.
Pentru evitarea propagării efectelor uneia dintre cele trei stări, acoperisul la obiectele pirotehnice este de tip „zburător”, cu precizarea ca atelierele pirotehnice sunt prevazute cu suprafeţe de „deburare” (suprafeţe vitrate).
Fiecare obiect pirotehnic este prevazut, din proiectare cu o cantitate maxima admisa de substante periculoase si deservit de un anumit numar de personal.

Obiectele pirotehnice sunt împrejmuite cu ziduri de protecţie din beton armat şi/sau valuri de protecţie din pământ şi sunt respectate condiţiile referitoare la distantele minime de sigurantă dintre acestea.
Datorita distantelor la care sunt situate (amplasate) obiectele pirotehnice, precum şi a protecţiilor existente, se poate aprecia că amplasamentul şi mijloacele fixe din dotare nu sunt susceptibile de a provoca accidente majore sau de a agrava consecinţele acestora.

Gradul de distrugeri provocat de o eventuală explozie asupra obiectelor înconjurătoare, determinat de proiectantul general al amplasamentului, este minim, rezultând distrugeri uşoare ( geamuri sparte) dar fără vătămarea locuitorilor din vecinătate.

2.Confirmarea faptului ca operatorul are obligatia de a lua masuri adecvate in cadrul amplasamentului, in special mentinerea legaturii cu serviciile de interventie in caz de urgenta, pentru a actiona in situatia accidentelor majore si pentru a minimaliza efectele acestora .

În cadrul SOCIETATII UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. este constituită Celula de Urgenţă care are în subordine Serviciul de Urgenţă, în alcătuirea căruia intră :
– echipa cu probleme de organizare şi pregătire pentru intervenţii ;
– echipa de deblocare-salvare, adăpostire şi prim ajutor;
– echipa de transmisiuni şi alarmare;
– echipa logistică;
– echipa NBC(nuclear, biologic,chimic).

De asemenea, pe amplasamentul Sectorului Pirotehnic îşi desfăşoară activitatea Grupa de prevenire si interventie pe linie de aparare impotriva incendiilor.
Celula de Urgenţă are întocmit un Regulament propriu, care cuprinde organizarea, atribuţiile şi funcţionarea acesteia, precum şi modalităţile de menţinere a legăturii cu ISUJ Prahova, GNM Prahova, APM Prahova, Poliţia orasului Plopeni, SC Dentirad Hospital SRL, SC Plopeni Industrial Parc SA, SC Hidro Prahova SA – Sucursala Plopeni, Primaria orasului Plopeni, Primaria comunei Dumbravesti, Serviciul Judetean de Ambulanta Prahova, Prefectura Judetului Prahova, Consiliul Judetean Prahova, Societatea Electrica Furnizare SA, Engie Romania.
SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. are întocmite Planul de Urgenţă Internă si Planul de evacuare in situatii de urgente civile iar acestea contin Schema de instiintare si alarmare.

3.Informatii corespunzatoare din planul de urgenta externa elaborate pentru a face fata oricaror efecte in afara amplasamentului,in urma unui accident.

Conform Raportului de Securitate ,un accident major pe amplasament nu da efecte in exteriorul acestuia,ISU Prahova a decis ca nu este necesara intocmirea Planului de Urgenta Externa.

4.Acolo unde este cazul, se indica daca amplasamentul se afla in apropierea teritoriului unui alt stat membru si daca exista posibilitatea unui accident major cu efecte transfrontaliere.

Amplasamentul Sectorului Pirotehnic nu se afla in apropierea teritoriului unui alt stat membru si nu exista posibilitatea unui accident major cu efecte transfrontaliere.

INFORMAREA PUBLICULUI PRIVIND RISCUL DE ACCIDENT MAJOR

Written by Mihai. Posted in Anunturi

Nr. 1653/10.05.2016 NECLASIFICAT

INFORMAREA PUBLICULUI PRIVIND RISCUL DE ACCIDENT MAJOR
(temei legal art.14, Legea nr. 59/2016)

Având în vedere prevederile art. 14, alin (1) si (3), din Legea nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA, pune la dispozitia dvs. informarea care contine datele si informatiile prevazute in Anexa nr. 6 din actul normativ mai sus mentionat:

1.Numele sau denumirea comerciala a operatorului si adresa completa a amplasamentului
SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. este o filială a Companiei Naţionale Romarm SA. Bucuresti, înregistrata la Camera de Comert si Industrie sub numărul J29/162/2001, C.U.I: RO 13741804/2001, cod poştal 105900, are sediul în Plopeni, str. Republicii nr. 1, jud. Prahova, telefon : 0244/221381, fax : 0244/223023 şi are ca obiect principal de activitate – Fabricarea armamentului şi muniţiei, cod CAEN 2540.
Obiectivul SEVESO (sectorul pirotehnic) este situat pe teritoriul comunei Dumbravesti, judetul Prahova – sat Plopeni.

2. Informatii pentru identificarea, dupa functia detinuta, a persoanei care furnizeaza informatiile
– Ec. Pirvu Tiberiu Alexandru – Director General

3. Confirmarea faptului ca obiectivul intra sub incidenta reglementarilor si/sau a dispozitiilor administrative de implementare a Legii nr. 59/2016 si ca notificarea prevazuta la art. 7 alin. (1) sau raportul de securitate prevazut la art. 10 alin. (1) din actul normativ au fost inaintate autoritatilor competente conform Legii nr. 59/2016, materialele pirotehnice depozitate şi/sau procesate pe amplasamentul Sectorului Pirotehnic, se încadrează in prevederile Anexei nr. 1.

Notificare – revizia 4, cu nr. 2174/11.11.2015, a fost transmisa la Agentia de Protectia Mediului Prahova, Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Prahova si ISUJ Prahova si odata cu publicarea Legii nr. 59/2016, aceasta urmeaza sa fie actualizata in conformitate cu prevederile Anexei 1.1 din Ordinul nr. 1084/2003, pentru aprobarea procedurilor de notificare a activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore, in care sunt implicate substante periculoase si, respectiv, a accidentelor majore produse.
Conform reglementarilor si a dispoziţiilor administrative de implementare a prevederilor Legii nr. 59/2016, amplasamentul obiectivului SEVESO este considerat “amplasament de nivel superior”, prevazut la art. 3, pct. 3, din legea mentionata.

4. Explicarea in termeni simpli a activitatii sau a activitatilor desfasurate in cadrul amplasamentului
Activităţile desfăşurate în cadrul Sectorului Pirotehnic, în care sunt implicate substanţele pirotehnice, constau în: depozitare produse şi materii pirotehnice, precum şi utilizarea acestora în cadrul proceselor de fabricare a produselor cu destinatie militara.

Activele corporale existente pe amplasamentul Sectorului Pirotehnic, sunt împrejmuite cu gard de beton şi/sau gard din sarma ghimpata. Acestea au usile sigilate, sunt asigurate cu încuietori duble iar magaziile pirotehnice sunt dotate cu sistem tehnic de alarmare impotriva efractiei, dotat cu TVCI.
Paza amplasamentului este asigurată de catre SC Cameleon Security Systems SRL Bucuresti, pe bază de contract de prestări servicii si plan de paza avizat.

Paza transporturilor de produse cu destinatie militara, de la furnizorii interni şi/sau externi, precum si de la Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA catre diversi beneficiari interni/externi, este asigurată de către efective de jandarmi, pe baza de contract de prestari servicii si plan de paza avizat .

Zonele cu restricţii de acces in Sectorul Pirotehnic, sunt marcate cu semne de avertizare vizibile de la distantă.
Securizarea spaţiilor de lucru şi depozitare, se realizeaza conform normelor şi instrucţiunilor întocmite de către proiectantul general.


5. Denumirile comune sau, in cazul substantelor periculoase cuprinse in Legea nr. 59/2016, Anexa nr. 1, denumirile generice sau categoria generala de pericol a substantelor si a preparatelor implicate din obiectiv, care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicandu-se principalele lor caracteristici periculoase.

Substanţele şi materiile pirotehnice folosite pe amplasament, sunt caracterizate prin stabilitate mare în condiţii normale de prelucrare/depozitare şi prezintă un grad mare de periculozitate în caz de explozie şi/sau incendiu. Aceste materii/produse pirotehnice sunt păstrate departe de sursele de foc deschis, urmărindu-se zilnic ca temperatura şi umiditatea să fie menţinute în limitele prevăzute de documentaţia tehnica. Pentru evitarea efectelor cauzate de descărcările electrice, spaţiile de lucru şi depozitare sunt dotate cu instalaţii primare (paratonere) şi secundare şi au prize de legare la pământ.

6. Informatii generale privind natura pericolelor de accidente majore, inclusiv efectele lor potentiale asupra populatiei si mediului

Producerea unui accident major, eveniment neprevăzut, întotdeauna nedorit, survenit in timpul exploatării obiectivului, este de cele mai multe ori consecinţa unui incendiu, deflagraţie sau explozie.
Pentru evitarea propagării efectelor uneia dintre cele trei stări, acoperisul la obiectele pirotehnice este de tip „zburător”, cu precizarea ca atelierele pirotehnice sunt prevazute cu suprafeţe de „deburare” (suprafeţe vitrate).
Fiecare obiect pirotehnic este prevazut, din proiectare cu o cantitate maxima admisa de substante periculoase si deservit de un anumit numar de personal.
Obiectele pirotehnice sunt împrejmuite cu ziduri de protecţie din beton armat şi/sau valuri de protecţie din pământ şi sunt respectate condiţiile referitoare la distantele minime de sigurantă dintre acestea.
Datorita distantelor la care sunt situate (amplasate) obiectele pirotehnice, precum şi a protecţiilor existente, se poate aprecia că amplasamentul şi mijloacele fixe din dotare nu sunt susceptibile de a provoca accidente majore sau de a agrava consecinţele acestora.
Gradul de distrugeri provocat de o eventuală explozie asupra obiectelor înconjurătoare, determinat de proiectantul general al amplasamentului, este minim, rezultând distrugeri uşoare ( geamuri sparte) dar fără vătămarea locuitorilor din vecinătate.

7. Informatii corespunzatoare asupra modului in care populatia afectata este avertizata si informata in cazul producerii unui accident major

SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. organizeaza activitati specifice de pregatire a salariatiilor cu privire la pericolele la care pot fi expusi.
Protectia salariaţilor, populaţiei si a bunurilor materiale se realizeaza printr-un ansamblu de activitati constand in: instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare.

Instiintarea

Este activitatea de transmitere a informatiilor autorizate despre producerea unui accident major cu scopul evitării surprinderii şi al realizării măsurilor de protecţie, care se realizează pe baza informaţiilor primite de la conducătorul societăţii.
Inştiinţarea se realizează prin reţeaua de telefonie fixă si mobilă.

Avertizarea

Reprezinta aducerea la cunostinta salariaţilor şi a populatiei învecinate a informatiilor necesare despre producerea unui accident major şi se realizează la nivelul societăţii, precum şi la nivelul populaţiei, prin mijloace specifice în baza instiintarii primite de la conducatorul societatii.
La nivelul populaţiei, avertizarea se realizează de către administraţia publică locală – Primaria orasului Plopeni.
Mesajele de avertizare se transmit prin toate sistemele de telecomunicaţii, posturi şi reţele radio şi televiziune, sisteme de avertizare ale poliţiei locale, prin portavoce, etc.

Prealarmarea

Reprezinta transmiterea semnalelor de avertizare catre salariaţi şi populaţie, despre probabilitatea producerii unui accident major si se realizeaza de catre Şeful Celulei de Urgenţă (sau înlocuitorul acestuia la nivelul societăţii) iar la nivelul populaţiei, de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judetul Prahova.
Prealarmarea se realizează prin semnalele acustice emise de cele 4 sirene electrice existente în societate şi care se materializează prin 3 (trei) sunete a 32 secunde fiecare, cu pauza de 12 secunde între sunetele sirenelor.

Alarmarea

Se realizeaza prin transmiterea semnalelor de avertizare către salariaţi şi populaţie despre producerea unui accident major. Alarmarea salariaţilor şi a populaţiei învecinate, se realizeaza prin semnalele acustice emise de cele 4 sirene electrice existente în societate şi care se materializează prin 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între sunetele sirenelor.

8. Informatii corespunzatoare asupra actiunilor pe care trebuie sa le intreprinda populatia afectata si asupra comportamentului pe care trebuie sa il adopte in cazul producerii unui accident major

Activitatea de protectie civila, realizata la nivel local, se desfasoara pe principiile autonomiei, legalitatii, responsabilitatii, corelarii obiectivelor si resurselor, cooperarii si solidaritatii. In acest context, populatia locala are o serie de obligatii in ceea ce priveste comportamentul pe care trebuie sa-l adopte:
 sa cunoasca, sa respecte si sa aplice normele si regulile stabilite de autoritatea administratiei publice locale, precum si de conducatorul structurii care monitorizeaza sursa de risc ;
 sa duca la indeplinire masurile dispuse de autoritatile competente sau de personalul investit cu exercitiul autoritatii publice;
 sa accepte masurile dispuse si aduse la cunostinta de catre autoritatile publice abilitate;
 sa nu se apropie sub nici un motiv de locul producerii evenimentului;
 sa-si asigure mijloace individuale de protectie, trusa sanitara, rezerva de alimente si apa, precum si alte materiale de necesitate pentru protectia familiilor lor.

9. Confirmarea faptului ca titularul activitatii are obligatia de a intreprinde masuri adecvate pe amplasament, in special mentinerea legaturii cu serviciile de urgenta, pentru a actiona in caz de accidente majore si pentru a minimiza efectele acestora

În cadrul SOCIETATII UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. este constituită Celula de Urgenţă care are în subordine Serviciul de Urgenţă, în alcătuirea căruia intră :

-echipa cu probleme de organizare şi pregătire pentru intervenţii ;
-echipa de deblocare-salvare, adăpostire şi prim ajutor;
-echipa de transmisiuni şi alarmare;
-echipa logistică;
-echipa NBC(nuclear, biologic,chimic).

De asemenea, pe amplasamentul Sectorului Pirotehnic îşi desfăşoară activitatea Grupa de prevenire si interventie pe linie de aparare impotriva incendiilor.
Celula de Urgenţă are întocmit un Regulament propriu, care cuprinde organizarea, atribuţiile şi funcţionarea acesteia, precum şi modalităţile de menţinere a legăturii cu ISUJ Prahova, GNM Prahova, APM Prahova, Poliţia orasului Plopeni, SC Dentirad Hospital SRL, SC Plopeni Industrial Parc SA, SC Hidro Prahova SA – Sucursala Plopeni, Primaria orasului Plopeni, Primaria comunei Dumbravesti, Serviciul Judetean de Ambulanta Prahova, Prefectura Judetului Prahova, Consiliul Judetean Prahova, Societatea Electrica Furnizare SA, Engie Romania.

SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. are întocmite Planul de Urgenţă Internă, Planul de actiune in caz de pericol grav si iminent de accidente şi Planul de evacuare in situatii de urgente civile iar acestea contin Schema de instiintare si alarmare.

10. O referinta la planul de urgenta extern elaborat pentru a face fata oricaror efecte ale accidentului in afara amplasamentului. Trebuie incluse si sfaturi privind cooperarea si respectarea instructiunilor si solicitarilor din partea serviciilor de urgenta pe timpul accidentului.

ISUJ Prahova nu a intocmit PUE pentru Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA -Sectorul Pirotehnic, intrucat, conform Raportului de Securitate, un accident major pe amplasament nu da efecte in exteriorul acestuia.

11. Detalii asupra sursei de unde pot fi obtinute informatii suplimentare, sub rezerva cerintelor de confidentialitate stabilite potrivit legii.

Informarea publicului este postata pe site, unde persoane interesate pot transmite online informatii/sesizari sau pot solicita informatii suplimentare.

Informaţii suplimentare vor putea fi oferite de Directorul General al Societatii Uzina Mecanica Plopeni S.A., numai în condiţiile respectării prevederilor Legii nr. 182/2002, HG nr. 585/2002, referitoare la protectia informatiilor clasificate nationale, a Legii 781/2002, referitoare la protectia informatiilor secrete de serviciu si ale art. 12, alin 1, din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informatii de interes public.

DIRECTOR GENERAL,
Ec.Tiberiu PIRVU

Intocmit/tehnoredactat
Resp. MSU
Ec. Rusu Robert

Informarea publicului privind riscul de accident major

Written by Mihai. Posted in Anunturi

Nr. 2208/17.11.2015 NECLASIFICAT

INFORMAREA PUBLICULUI PRIVIND RISCUL DE ACCIDENT MAJOR
(temei legal art.14, HG nr. 804/2007)

Având în vedere prevederile art. 14 alin (3) din H.G. nr. 804/2007, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA, pune la dispozitia dvs. informarea care contine datele si informatiile prevazute in Anexa nr 5 din actul normativ mai sus mentionat:

1.Numele titularului activitatii si adresa amplasamentului
SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., este o filială a Companiei Naţionale Romarm SA. Bucuresti, înregistrata la Camera de Comert si Industrie sub numărul J29/162/2001, C.U.I: RO 13741804/2001, cod poştal 105900, are sediul în Plopeni, str. Republicii nr. 1, jud. Prahova, telefon : 0244/221381, fax : 0244/223023 şi are ca obiect principal de activitate – Fabricarea armamentului şi muniţiei, cod CAEN 2540.

2. Informatii pentru identificarea, dupa functia detinuta, a persoanei care furnizeaza informatiile
– Ec. Pirvu Tiberiu Alexandru – Director general

3. Confirmarea faptului ca obiectivul intra sub incidenta reglementarilor si/sau a dispozitiilor administrative de implementare a acestei hotarari si ca notificarea prevazuta la art. 7 sau raportul de securitate prevazut la art. 10 alin. (1) din actul normativ au fost inaintate autoritatilor competente
Conform prevederior HG nr. 804/25.07.2007, materialele pirotehnice depozitate şi/sau procesate pe amplasamentul Sectorului Pirotehnic se încadrează in prevederile HG nr 804/2007, Anexa nr. 1 – partea a 2-a, pct. 5 – substante explozive, cu capacitate totala de stocare mai mare decat cantitatea relevanta prevazuta in coloana 3 din anexa.
Notificare – revizia 4, cu nr. 2174/11.11.2015, prevazuta la art.7 din H.G. nr. 804/2007, a fost transmisa la Agentia de Protectia Mediului Prahova, Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Prahova si ISUJ Prahova.
Conform reglementarilor si a dispoziţiilor administrative de implementare a prevederilor HG nr 804/2007, activitatea ce se desfăşoară in cadrul Sectorului Pirotehnic, din SC Uzina Mecanica Plopeni SA, se încadrează în categoria risc major.

4. Explicarea in termeni simpli a activitatii sau a activitatilor desfasurate in cadrul amplasamentului
Activităţile desfăşurate în cadrul Sectorului Pirotehnic, în care sunt implicate substanţele pirotehnice, constau în: depozitare produse şi materii pirotehnice, precum şi utilizarea acestora în cadrul proceselor de fabricare a produselor cu destinatie militara.

Activele corporale existente pe amplasamentul Sectorului Pirotehnic, sunt împrejmuite cu gard de beton şi/sau gard din sarma ghimpata. Acestea au usile sigilate, sunt asigurate cu încuietori duble iar magaziile pirotehnice sunt dotate cu sistem tehnic de alarmare impotriva efractiei, cu TVCI.
Paza amplasamentului este asigurată de catre SC Cameleon Security Systems SRL Bucuresti si alte efective specializate, pe bază de contract de prestări servicii.
Paza transporturilor de produse militare, de la furnizorii interni şi/sau externi, precum si de la Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA catre diversi beneficiari interni, este asigurată de către efective de jandarmi, pe baza de contract de prestari servicii.
Zonele cu restricţii de acces in Sectorul Pirotehnic, sunt marcate cu semne de avertizare vizibile de la distantă.
Securizarea spaţiilor de lucru şi depozitare, se realizeaza conform normelor şi instrucţiunilor întocmite de către proiectantul general – SC ICPSP SA Bucuresti (actualmente SC UTI Grup SA Bucuresti).

5. Denumirile comune sau, in cazul substantelor periculoase cuprinse in partea a 2-a a Anexei nr. 1, denumirile generice sau categoria generala de pericol a substantelor si a preparatelor implicate din obiectiv, care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicandu-se principalele lor caracteristici periculoase.
Substanţele şi materiile pirotehnice folosite pe amplasament sunt caracterizate prin stabilitate mare în condiţii normale de prelucrare/depozitare şi prezintă un grad mare de periculozitate, în caz de explozie şi/sau incendiu. Aceste materii/produse pirotehnice sunt păstrate departe de sursele de foc deschis, urmărindu-se zilnic ca temperatura şi umiditatea să fie menţinute în limitele prevăzute de documentaţia tehnica. Pentru evitarea efectelor cauzate de descărcările electrice, spaţiile de lucru şi depozitare sunt dotate cu instalaţii primare (paratonere) şi secundare şi au prize de legare la pământ.

6. Informatii generale privind natura pericolelor de accidente majore, inclusiv efectele lor potentiale asupra populatiei si mediului
Producerea unui accident major, eveniment neprevăzut, întotdeauna nedorit, survenit in timpul exploatării obiectivului, este de cele mai multe ori consecinţa unui incendiu, deflagraţie sau explozie.
Pentru evitarea propagării efectelor uneia dintre cele trei stări, acoperisul la obiectele pirotehnice este de tip „zburător”, cu precizarea ca atelierele pirotehnice sunt prevazute cu suprafeţe de „deburare” (suprafeţe vitrate).
Fiecare obiect pirotehnic este prevazut din proiectare cu o cantitate maxima admisa de substante periculoase si deservit de un anumit numar de personal.
Obiectele pirotehnice sunt împrejmuite cu ziduri de protecţie din beton armat şi/sau valuri de protecţie din pământ şi sunt respectate condiţiile referitoare la distantele minime de sigurantă dintre acestea.
Datorita distantelor la care sunt situate (amplasate) obiectele pirotehnice, precum şi a protecţiilor existente, consideram că amplasamentul şi mijloacele fixe din dotare nu sunt susceptibile de a provoca accidente majore sau de a agrava consecinţele acestora.
Gradul de distrugeri provocat de o eventuală explozie asupra obiectelor înconjurătoare, determinat de proiectantul general al amplasamentului, este minim, rezultând distrugeri uşoare ( geamuri sparte) dar fără vătămarea locuitorilor din vecinătate.

7. Informatii corespunzatoare asupra modului in care populatia afectata este avertizata si informata in cazul producerii unui accident major
SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. organizeaza activitati specifice de pregatire a salariatiilor cu privire la pericolele la care pot fi expusi.
Protectia salariaţilor, populaţiei si a bunurilor materiale se realizeaza printr-un ansamblu de activitati constand in: instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare.

Instiintarea

Este activitatea de transmitere a informatiilor autorizate despre producerea unui accident major cu scopul evitării surprinderi şi al realizării măsurilor de protecţie şi care se realizează pe baza informaţiilor primite de la conducătorul societăţii.
Inştiinţarea se realizează prin reţeaua de telefonie fixă si mobilă.

Avertizarea

Reprezinta aducerea la cunostiinta salariaţilor şi a populatiei învecinate a informatiilor necesare despre producerea unui accident major şi se realizează la nivelul societăţii precum şi la nivelul populaţiei, prin mijloace specifice în baza instiintarii primite de la conducatorul societatii.
La nivelul populaţiei avertizarea se realizează de către administraţia publică locală – Primaria orasului Plopeni.
Mesajele de avertizare se transmit prin toate sistemele de telecomunicaţii, posturi şi reţele radio şi televiziune, sisteme de avertizare ale poliţiei locale, prin portavoce, etc.

Prealarmarea

Reprezinta transmiterea semnalelor de avertizare catre salariaţi şi populaţie, despre probabilitatea producerii unui accident major si se realizeaza de catre Şeful Celulei de Urgenţă (sau înlocuitorul acestuia la nivelul societăţii) iar la nivelul populaţiei, de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judetul Prahova.
Prealarmarea se realizează prin semnalele acustice emise de cele 4 sirene electrice existente în societate şi care se materializează prin 3 (trei) sunete a 32 secunde fiecare, cu pauza de 12 sec. între sunetele sirenelor.

Alarmarea

Se realizeaza prin transmiterea semnalelor de avertizare către salariaţi şi populaţie despre producerea unui accident major. Alarmarea salariaţilor şi a populaţiei învecinate se realizeaza prin semnalele acustice emise de cele 4 sirene electrice existente în societate şi care se materializează prin 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 sec. între sunetele sirenelor.

8. Informatii corespunzatoare asupra actiunilor pe care trebuie sa le intreprinda populatia afectata si asupra comportamentului pe care trebuie sa il adopte in cazul producerii unui accident major
Activitatea de protectie civila, realizata la nivel local, se desfasoara pe principiile autonomiei, legalitatii, responsabilitatii, corelarii obiectivelor si resurselor, cooperarii si solidaritatii. In acest context, populatia locala are o serie de obligatii, in ceea ce priveste comportamentul pe care trebuie sa-l adopte:
-sa respecte si sa aplice normele si regulile stabilite de autoritatea administratiei publice locale, precum si de conducatorul structurii care monitorizeaza sursa de risc ;
-sa duca la indeplinire masurile dispuse de autoritatile competente sau de personalul investit cu exercitiul autoritatii publice;
-sa accepte masurile dispuse si aduse la cunostinta de catre autoritatile publice abilitate;
-sa nu se apropie sub nici un motiv de locul evenimentului;
-sa-si asigure mijloace individuale de protectie, trusa sanitara, rezerva de alimente si apa, precum si alte materiale de necesitate pentru protectia familiilor lor.

9. Confirmarea faptului ca titularul activitatii are obligatia de a intreprinde masuri adecvate pe amplasament, in special mentinerea legaturii cu serviciile de urgenta, pentru a actiona in caz de accidente majore si pentru a minimiza efectele acestora.

În cadrul SOCIETATII UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. este constituită Celula de Urgenţă care are în subordine Serviciul de Urgenţă, în alcătiurea căruia intră :

-echipa cu probleme de organizare şi pregătire pentru intervenţii ;
-echipa de deblocare-salvare, adăpostire şi prim ajutor;
-echipa de transmisiuni şi alarmare;
-echipa logistică;
-echipa NBC(nuclear, biologic,chimic).

De asemenea pe amplasamentul Sectorului Pirotehnic îşi desfăşoară activitatea Grupa de prevenire si interventie pe line de aparare impotriva incendiilor.
Celula de Urgenţă are întocmit un Regulament propriu, care cuprinde: organizarea, atribuţiile şi funcţionarea acesteia, precum şi modalităţile de menţinere a legăturii cu ISUJ Prahova, GNM Prahova, APM Prahova, Poliţia orasului Plopeni, SC Dentirad Hospital SRL, SC Plopeni Industrial Parc SA, SC Hidro Prahova SA – Sucursala Plopeni, Primaria orasuluin Plopeni, Primaria comunei Dumbravesti, Serviciul Judetean de Ambulanta Prahova, Prefectura Judetului Prahova, Consiliul Judetean Prahova, Societatea Electrica Furnizare SA, GDF Suez Energy Romania.
SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. are întocmite Planul de Urgenţă Internă, Planul de actiune in caz de pericol grav si iminent de accidente şi Planul de evacuare in situatii de urgente civile, iar acestea contin Schema de instiintare si alarmare.

10. O referinta la planul de urgenta extern elaborat pentru a face fata oricaror efecte ale accidentului in afara amplasamentului. Trebuie incluse si sfaturi privind cooperarea si respectarea instructiunilor si solicitarilor din partea serviciilor de urgenta pe timpul accidentului.
ISUJ Prahova nu a intocmit PUE pentru Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA-Sectorul Pirotehnic, intrucat, conform Raportului de Securitate, un accident major pe amplasament nu da efecte in exteriorul acestuia.

11. Detalii asupra sursei de unde pot fi obtinute informatii suplimentare, sub rezerva cerintelor de confidentialitate stabilite potrivit legii.
Informarea publicului este postata pe site, unde persoane interesate pot transmite online informatii/sesizari sau pot solicita informatii suplimentare.
Informaţii suplimentare vor putea fi oferite de Directorul General al SOCIETATATII UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. numai în condiţiile respectării prevederilor Legii nr. 182/2002, HG nr. 585/2002 referitoare la protectia informatiilor clasificate nationale, a Legii 781/2002 referitoare la protectia informatiilor secrete de serviciu si ale art. 12 alin 1, din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public.

DIRECTOR GENERAL,
Ec.Tiberiu PIRVU

Intocmit/tehnoredactat
Resp. MSU
Ec. Rusu Robert

Informarea publicului privind riscul de accident major

Written by Mihai. Posted in Anunturi

Nr. 1770/02.12.2013 

Informarea publicului privind riscul de accident major

(temei legal art.14, HG nr 804.2007)

Având în vedere prevederile art. 14 alin (3) din H.G. nr. 804/2007, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, SC Uzina Mecanica Plopeni SA, pune la dispozitia dvs prezenta informare care contine datele si informatiile prevazute in Anexa nr 5 din actul normativ mai sus mentionat:

1.Numele titularului activitatii si adresa amplasamentului

S.C. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., este o filială a Companiei Naţionale Romarm SA. Bucuresti, înregistrată la Camera de Comert si Industrie sub numărul J29/162/2001, C.U.I : RO 13741804/2001, cod poştal 105900, are sediul în Plopeni, str. Republicii nr. 1, jud. Prahova, telefon : 0244/221381, fax : 0244/223023 şi are ca obiect principal de activitate – fabricarea armamentului şi muniţiei, cod CAEN 2540

2.Informatii pentru identificarea, dupa functia detinuta, a persoanei care furnizeaza informatiile

– Ing. Valerian PARVU – Director General

3. Confirmarea faptului ca obiectivul intra sub incidenta reglementarilor si/sau a dispozitiilor administrative de implementare a acestei hotarari si ca Notificarea prevazuta la art. 7 sau Raportul de securitate prevazut la art. 10 alin. (1) din actul normativ au fost inaintate autoritatilor competente

In conformitate cu HG nr. 804/25.07.2007, materialele pirotehnice procesate si/sau depozitate in amplasamentul Sectorului Pirotehnic, se încadrează in prevederile Anexa nr. 1 – partea a 2-a, categoria 5 din acest act normativ.

Notificarea cunr. 1778/28.11.2012, prevăzută la art.7 din H.G. nr. 804/2007, a fost transmisa la Agenţia de Protecţia Mediului – Secretariatul de Risc, Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Prahova si ISU Prahova.

Conform reglementarilor si a dispoziţiilor administrative de implementare a prevederilor HG nr 804/2007, activitatea ce se desfăşoară in cadrul Sectorului Pirotehnic, din SC Uzina Mecanica Plopeni SA, se încadrează în categoria risc major.

4. Explicarea in termeni simpli a activitatii sau a activitatilor desfasurate in cadrul amplasamentului

Activităţile desfăşurate în cadrul Sectorului Pirotehnic, în care sunt implicate materiale pirotehnice, constau în: depozitare produse şi materii pirotehnice,precum şi utilizarea acestora în cadrul proceselor de fabricare a produselor cu destinatie militara.

Activele corporale existente pe amplasamentul Sectorului Pirotehnic, sunt împrejmuite cu gard de beton şi/sau gard din sarma ghimpata. Acestea sunt sigilate, asigurate cu încuietori duble şi supravegheate printr-un sistem tehnic antiefractie cu TVCI.

Paza amplasamentului este asigurată de efective specializate, pe bază de contract de prestări servicii, de catre SC Cameleon Security Systems SRL Bucuresti.

Paza transporturilor de produse militare, de la furnizorii interni şi/sau externi, precum si de la SC Uzina Mecanica Plopeni SA catre diversi beneficiari interni, este asigurată de către efective de jandarmi, pe baza de contract de prestari servicii.

Zonele cu restricţii de acces in Sectorul Pirotehnic, sunt marcate cu semne de avertizare si de interzicere, vizibile de la distantă.

Securizarea spaţiilor de lucru şi depozitare, se asigură conform normelor şi instrucţiunilor întocmite de către proiectantul general – SC ICPSP SA Bucuresti, (actualmente SC UTI Grup SA Bucuresti).

5. Denumirile comune sau, in cazul materiilor pirotehnice cuprinse in partea a 2-a a Anexei nr. 1 din HG nr 804/2007, denumirile generice sau categoria generala de pericol a substantelor si a preparatelor implicate din obiectiv, care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicandu-se principalele lor caracteristici periculoase

Substanţele şi materiile pirotehnice folosite pe amplasament sunt caracterizate prin stabilitate mare, în condiţii normale de prelucrare/depozitare şi prezintă un grad mare de periculozitate, în caz de explozie şi/sau incendiu. Aceste produse pirotehnice sunt păstrate departe de sursele de foc deschis, urmărindu-se zilnic, ca temperatura şi umiditatea să fie menţinute în limitele prevăzute de documentaţia tehnica. Pentru evitarea efectelor cauzate de descărcările electrice, spaţiile de lucru şi depozitare sunt dotate cu instalaţii primare (paratonere) şi secundare şi au prize de legare la pământ.

6. Informatii generale privind natura pericolelor de accidente majore, inclusiv efectele lor potentiale asupra populatiei si mediului

Producerea unui accident major, eveniment neprevăzut, întotdeauna nedorit, survenit in timpul exploatării obiectivului, este de cele mai multe ori, consecinţa unui incendiu, deflagraţie sau explozie.

Pentru evitarea propagării efectelor uneia dintre cele trei stări, obiectivele pirotehnice sunt prevăzute cu tavan „zburător” iar peretii au suprafeţe pentru „deburare” (suprafeţe vitrate).

Obiectele pirotehnice sunt împrejmuite cu ziduri de protecţie din beton armat şi/sau valuri de protecţie din pământ şi sunt respectate condiţiile referitoare la distantele minime de sigurantă dintre acestea.

Datorita distantelor la care sunt situate(amplasate), precum şi a protecţiilor existente, consideram că amplasamentul şi mijloacele fixe din dotare, nu sunt susceptibile de a provoca accidente majore sau de a agrava consecinţele acestora.

Gradul de distrugeri provocat de o eventuală explozie asupra obiectelor înconjurătoare, determinat de proiectantul general al amplasamentului, este minim, rezultând distrugeri uşoare (geamuri sparte) dar fără vătămarea locuitorilor din comunele invecinate.

7. Informatii corespunzatoare asupra modului in care populatia afectata este avertizata si informata in cazul producerii unui accident major

S.C. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. organizeaza activitati specifice de pregatire a salariatilor cu privire la pericolele la care pot fi expusi.

Protectia salariaţilor, populaţiei si a bunurilor materiale se realizeaza printr-un ansamblu de activitati constand in: instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare.

Instiintarea

Este activitatea de transmitere a informatiilor autorizate despre producerea unui accident major cu scopul evitării surprinderii şi al realizării măsurilor de protecţie şi care se realizează pe baza informaţiilor primite de la conducătorul societăţii.

Inştiinţarea se realizează prin reţeaua de telefonie fixă si mobilă.

Avertizarea

Reprezinta aducerea la cunostiinta salariaţilor şi a populatiei învecinate a informatiilor necesare despre producerea unui accident major şi se realizează la nivelul societăţii precum şi la nivelul populaţiei, prin mijloace specifice, în baza instiintarii primite de la conducatorul societatii.

La nivelul populaţiei, avertizarea se realizează de către administraţia publică locală – Primaria orasului Plopeni.

Mesajele de avertizare se transmit prin toate sistemele de telecomunicaţii, posturi şi reţele radio şi televiziune, sisteme de avertizare ale poliţiei locale, prin portavoce, etc.

Prealarmarea

Reprezinta transmiterea semnalelor de avertizare catre salariaţi şi populaţie, despre probabilitatea producerii unui accident major si se realizeaza de catre Şeful Celulei de Urgenţă (sau înlocuitorul acestuia la nivelul societăţii) iar la nivelul populaţiei, de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judetului Prahova.

Prealarmarea se realizează prin semnalele acustice emise de cele 4 (patru) sirene electrice existente în societate şi care se materializează prin 3 (trei) sunete a 32 secunde fiecare, cu pauza de 12 sec. între sunetele sirenelor.

Alarmarea

Se realizeaza prin transmiterea semnalelor de avertizare către salariaţi şi populaţie despre producerea unui accident major. Alarmarea salariaţilor şi a populaţiei învecinate se realizeaza prin semnalele acustice emise de cele 4 sirene electrice existente în societate şi care se materializează prin 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 sec. între sunetele sirenelor.

8. Informatii corespunzatoare asupra actiunilor pe care trebuie sa le intreprinda populatia afectata si asupra comportamentului pe care trebuie sa il adopte in cazul producerii unui accident major

Activitatea de Protectie Civila, realizata la nivel local, se desfasoara pe principiile autonomiei, legalitatii, responsabilitatii, corelarii obiectivelor si resurselor, cooperarii si solidaritatii. In acest context, populatia locala are o serie de obligatii, in ceea ce priveste comportamentul pe care trebuie sa-l adopte:

  • sa respecte si sa aplice normele si regulile stabilite de autoritatea administratiei publice locale, precum si de conducatorul structurii care monitorizeaza sursa de risc

  • sa duca la indeplinire masurile dispuse de autoritatile competente sau de personalul investit cu exercitiul autoritatii publice;

  • sa accepte masurile dispuse si aduse la cunostinta de catre autoritatile publice abilitate;

  • sa nu se apropie sub nici un motiv de locul evenimentului;

  • sa-si asigure mijloace individuale de protectie, trusa sanitara, rezerva de alimente si apa, precum si alte materiale de necesitate pentru protectia familiilor lor.

9. Confirmarea faptului ca titularul activitatii are obligatia de a intreprinde masuri adecvate pe amplasament, in special mentinerea legaturii cu serviciile de urgenta, pentru a actiona in caz de accidente majore si pentru a minimiza efectele acestora

În cadrul S.C. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. este constituită Celula de Urgenţă care are în subordine Serviciul de Urgenţă, în alcătiurea căruia intră :

  • Echipa cu probleme de organizare şi pregătire pentru intervenţii ;

  • Echipa de deblocare-salvare, adăpostire şi prim ajutor;

  • Echipa de transmisiuni şi alarmare;

  • Echipa logistică;

  • Echipa NBC (nuclear, biologic, chimic)

De asemenea pe amplasamentul Sectorului Pirotehnic îşi desfăşoară activitatea Grupa de prevenire si interventie pe linie de aparare impotriva incendiilor.

Celula de Urgenţă are întocmit un Regulament propriu, care cuprinde: organizarea, atribuţiile şi funcţionarea acesteia, precum şi modalităţile de menţinere a legăturii cu ISUJ Prahova, GNM Prahova, APM Prahova, Poliţia orasului Plopeni, SC Dentirad Hospital SRL, SC Plopeni Industrial Parc SA, SC Hidro Prahova SA – Sucursala Plopeni, Primaria comunei Dumbravesti, Serviciul Judetean de Ambulanta Prahova, Prefectura Judetului Prahova, Consiliul Judetean Prahova, SC FDEE Electrica Muntenia Nord SA.

SC Uzina Mecanica Plopeni SA are întocmite Planul de Urgenţă Internă, Planul de alarmare şi Planul de evacuare, iar acestea contin Schema de Instiintare si Alarmare.

10. O referinta la Planul de Urgenta Extern elaborat pentru a face fata oricaror efecte ale accidentului in afara amplasamentului. Trebuie incluse si sfaturi privind cooperarea si respectarea instructiunilor si solicitarilor din partea serviciilor de urgenta pe timpul accidentului.

ISUJ Prahova nu a intocmit PUE pentru SC Uzina Mecanica Plopeni SA-Sectorul Pirotehnic, intrucat, conform Raportului de Securitate, un accident major pe amplasamentnu da efecte in exteriorul acestuia.

11. Detalii asupra sursei de unde pot fi obtinute informatii suplimentare, sub rezerva cerintelor de confidentialitate stabilite potrivit legii.

Informaţii suplimentare vor putea fi oferite de Directorul General al S.C. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. numai în condiţiile respectării prevederilor Legii nr. 182/2002 si HG nr. 585/2002 referitoare la protectia informatiilor clasificate nationale, a Legii nr 781/2002 referitoare la protectia informatiilor secrete de serviciu şi ale art. 12 alin 1, din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public.

DIRECTOR GENERAL

Informare publica

Written by Mihai. Posted in Anunturi

Având în vedere prevederile art. 14 alin (3) din H.G. nr. 804/2007, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, SC Uzina Macanica Plopeni SA, pune la dispozitia dvs urmatoarele date si informatii prevazute in Anexa nr 5 din actul normativ mai sus mentionat:

1.      Numele titularului activitatii si adresa amplasamentului

S.C. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., este o filială a Companiei Naţionale Romarm SA. Bucuresti, înmatriculată la Camera de Comert si Industrie sub numărul J29/162/2001, C.U.I : RO 13741804/2001, cod poştal 105900, are sediul în Plopeni, str. Republicii nr. 1, jud. Prahova, telefon : 0244/221381, fax : 0244/223023 şi are ca obiect principal de activitate – fabricarea armamentului şi muniţiei, cod CAEN 2540

 

2. Informatii pentru identificarea, dupa functia detinuta, a persoanei care furnizeaza informatiile

– Jr. Claudia OPRIŞENESCU – Director general

 

3. Confirmarea faptului ca obiectivul intra sub incidenta reglementarilor si/sau a dispozitiilor administrative de implementare a acestei hotarari si ca notificarea prevazuta la art. 7 sau raportul de securitate prevazut la art. 10 alin. (1) a fost inaintat autoritatii competente

In conformitate cu HG nr. 804/25.07.2007, materiile şi materialele procesate/depozitate in cadrul amplasamentului S.C. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.-Sectorul pirotehnic, se încadrează in Anexa nr. 1 – partea a 2-a, categoria 5.

S.C. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., a transmis Notificarea revizuita cu nr. 1290/23.08.2012, prevăzută la art.7 din H.G. nr. 804/2007, la Secretariatul de Risc din cadrul Agenţia de Protecţia Mediului- Judetul Prahova, care urmeaza sa fie din nou revizuita conform cerintelor din Raportul de Inspectie intocmit la data de 22.11.2012

Conform reglementarilor si a dispoziţiilor administrative de implementare a prevederilor HG nr 804/2007, activitatea ce se desfăşoară in cadrul Sectorului pirotehnic, din SC Uzina Mecanica Plopeni SA, se încadrează în categoria  risc major.

 

4. Explicarea in termeni simpli a activitatii sau a activitatilor desfasurate in cadrul amplasamentului

Activităţile  desfăşurate în cadrul Sectorului pirotehnic, în care sunt implicate substanţele  pirotehnice, constau în: depozitare produse şi materii pirotehnice, precum şi utilizarea acestora în cadrul proceselor de fabricare a produselor cu destinatie militara.

Activele corporale existente pe amplasamentul Sectorului pirotehnic, sunt împrejmuite cu gard de beton şi/sau  gard  din sarma ghimpata. Acestea sunt sigilate, asigurate cu încuietori duble şi supravegheate printr-un sistem tehnic cu TVCI.

Paza amplasamentului este asigurată de efective specializate,   pe bază de contract de prestări servicii, de catre SC Security Force Power SRL Bucuresti.

Paza transporturilor de produse militare, de la furnizorii interni şi/sau externi, precum si de la SC Uzina Mecanica Plopeni SA catre diversi beneficiari interni, este asigurată de către efective de jandarmi, pe baza de contract de prestari servicii.

Zonele cu restricţii de acces in Sectorul pirotehnic, sunt marcate cu semne de avertizare vizibile de la distantă.

Securizarea spaţiilor de lucru şi depozitare, se asigură conform normelor şi instrucţiunilor întocmite de către proiectantul general – SC ICPSP SA Bucuresti, (actualmente SC UTI Grup SA Bucuresti).

 

 5. Denumirile comune sau, in cazul substantelor periculoase cuprinse in partea a 2-a a Anexei nr. 1, denumirile generice sau categoria generala de pericol a substantelor si a preparatelor implicate din obiectiv, care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicandu-se principalele lor caracteristici periculoase

Substanţele şi materiile pirotehnice  folosite pe amplasament sunt caracterizate prin stabilitate mare, în condiţii normale de prelucrare/depozitare şi prezintă un grad mare de periculozitate, în caz de explozie şi/sau incendiu. Aceste produse pirotehnice sunt păstrate departe de sursele de foc deschis, urmărindu-se zilnic, ca  temperatura şi umiditatea să fie menţinute în limitele prevăzute de documentaţie. Pentru evitarea efectelor cauzate de descărcările electrice,  spaţiile de lucru şi depozitare sunt dotate cu instalaţii primare (paratonere) şi secundare şi au prize de legare la pământ.

 

6. Informatii generale privind natura pericolelor de accidente majore, inclusiv efectele lor potentiale asupra populatiei si mediului

Producerea unui accident major, eveniment neprevăzut, întotdeauna nedorit, survenit in timpul exploatării obiectivului, este de cele mai multe ori, consecinţa unui  incendiu, deflagraţie sau explozie.

Pentru evitarea propagării efectelor uneia dintre cele trei stări, obiectivele pirotehnice sunt prevăzute cu tavan „zburător” şi suprafeţe pentru „deburare” (suprafeţe vitrate).

Obiectele pirotehnice sunt împrejmuite cu ziduri de protecţie din beton armat şi/sau  valuri de protecţie din  pământ şi sunt respectate condiţiile  referitoare la distantele minime de sigurantă.

Datorita distantelor la care sunt situate, precum şi a protecţiilor existente, consideram că amplasamentul şi mijloacele fixe din dotare, nu sunt susceptibile de a provoca accidente majore sau de a agrava consecinţele acestora.

Gradul de distrugeri provocat de o eventuală explozie asupra obiectelor înconjurătoare, determinat de proiectantul general al amplasamentului, este minim, rezultând distrugeri uşoare, cu geamuri sparte dar fără vătămarea locuitorilor din vecinătate.

 

            7. Informatii corespunzatoare asupra modului in care populatia afectata este avertizata si informata in cazul producerii unui accident major

S.C. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. are obligatia de a organiza activitati specifice de pregatire  a salariatiilor  cu privire la pericolele la care pot fi expusi.

Protectia salariaţilor, populaţiei si a bunurilor materiale se realizeaza printr-un ansamblu de activitati constand in: instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare.

 

 

Instiintarea

Este activitatea de transmitere a informatiilor autorizate despre producerea unui accident major cu scopul evitării surprinderi şi al realizării măsurilor de protecţie şi care se realizează pe baza informaţiilor primite de la conducătorul societăţii. Inştiinţarea se realizează prin reţeaua de telefonie fixă, mobilă sau prin reţeaua de comunicaţii faxuri.

Avertizarea

Reprezinta aducerea la cunostiinta  salariaţilor şi a populatiei învecinate a informatiilor necesare despre  producerea unui accident major şi se realizează la nivelul societăţii precum şi la nivelul populaţiei, prin mijloace specifice în baza instiintarii primite de la conducatorul societatii.

La nivelul populaţiei avertizarea se realizează de către administraţia publică locală – Primaria orasului Plopeni.

Mesajele de avertizare se transmit prin toate sistemele de telecomunicaţii, posturi şi reţele radio şi televiziune, sisteme de avertizare ale poliţiei locale, prin portavoce, etc.

Prealarmarea

Reprezinta transmiterea semnalelor de avertizare catre salariaţi şi populaţie,  despre probabilitatea producerii unui accident major si se realizeaza de catre Şeful Celulei de Urgenţă (sau înlocuitorul acestuia la nivelul societăţii) iar la nivelul populaţiei, de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judetul Prahova.

Prealarmarea se realizează prin semnalele acustice emise de cele 4 sirene  electrice  existente în societate şi care se materializează prin 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauza de 12 sec. între sunetele sirenelor.

Alarmarea

Se realizeaza prin transmiterea semnalelor de avertizare către salariaţi şi populaţie despre producerea unui accident major. Alarmarea salariaţilor şi a populaţiei învecinate se realizeaza prin semnalele acustice emise de cele 4 sirene  electrice  existente în societate şi care se materializează prin 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 sec. între sunetele sirenelor.

 

8. Informatii corespunzatoare asupra actiunilor pe care trebuie sa le intreprinda populatia afectata si asupra comportamentului pe care trebuie sa il adopte in cazul producerii unui accident major

Activitatea de protectie civila, realizata la nivel local, se desfasoara pe principiile autonomiei, legalitatii, responsabilitatii, corelarii obiectivelor si resurselor, cooperarii si solidaritatii. In acest context, populatia locala are o serie de obligatii, in ceea ce priveste comportamentul pe care trebuie sa-l adopte:

* sa respecte si sa aplice normele si regulile stabilite de autoritatea administratiei publice locale, precum si de conducatorul structurii care monitorizeaza sursa de risc ;

* sa duca la indeplinire masurile dispuse de autoritatile competente sau de personalul investit cu exercitiul autoritatii publice;

* sa accepte masurile dispuse si aduse la cunostinta de catre autoritatile abilitate;

* sa nu se apropie sub nici un motiv de locul evenimentului;

* sa-si asigure mijloace individuale de protectie, trusa sanitara, rezerva de alimente si apa, precum si alte materiale de necesitate pentru protectia familiilor lor.

 

9. Confirmarea faptului ca titularul activitatii are obligatia de a intreprinde masuri adecvate pe amplasament, in special mentinerea legaturii cu serviciile de urgenta, pentru a actiona in caz de accidente majore si pentru a minimiza efectele acestora

În cadrul S.C. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. este constituită Celula de Urgenţă  care are în subordine Serviciul de Urgenţă, în alcătiurea căruia intră :

–          echipa cu probleme de organizare şi pregătire pentru intervenţii ;

–          echipa de deblocare-salvare, adăpostire şi prim ajutor;

–          echipa de transmisiuni şi alarmare;

–          echipa logistică;

–          echipa NBC

De asemenea pe amplasamentul Sectorului pirotehnic îşi desfăşoară activitatea Grupa de aparare impotriva.

Celula de urgenţă are întocmit un Regulament propriu, care cuprinde: organizarea, atribuţiile şi funcţionarea acesteia, precum şi modalităţile de menţinere a legăturii cu ISUJ Prahova, GNM Prahova, APM Prahova, Poliţia orasului Plopeni, SC Dentirad Hospital SRL, SC Plopeni Industrial Parc SA, SC Hidro Prahova SA – Sucursala Plopeni, Primaria comunei Dumbravesti, Serviciul Judetean de Ambulanta Prahova, Prefectura Judetului Prahova, Consiliul Judetean Prahova, SC FDEE Electrica Muntenia Nord SA.

Societatea are întocmite Planul de Urgenţă Internă, Planul de alarmare şi Planul de evacuare, iar acestea contin Schema de instiintare si alarmare.

 

 

10. O referinta la planul de urgenta extern elaborat pentru a face fata oricaror efecte ale accidentului in afara amplasamentului. Trebuie incluse si sfaturi privind cooperarea si respectarea instructiunilor si solicitarilor din partea serviciilor de urgenta pe timpul accidentului.

Intrucat, conform Raportului de Securitate un accident major pe amplasament nu da efecte in exterior, ISUJ Prahova nu a  intocmit PUE pentru SC Uzina Mecanica Plopeni SA-Sectorul Pirotehnic.

 

            11. Detalii asupra sursei de unde pot fi obtinute informatii suplimentare, sub rezerva cerintelor de confidentialitate stabilite potrivit legii.

Informaţii suplimentare vor putea fi oferite de Directorul General al S.C. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. numai în condiţiile respectării prevederilor legislatiei de protectie a informatiilor clasificate (Legea nr. 182/2002, HG nr. 585/2002, Legea 781/2002) şi a prevederilor art. 12 alin 1, din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public.