Invitatie participare

PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII DE PAZĂ A OBIECTIVELOR, BUNURILOR ŞI VALORILOR, PROTECŢIE A PERSOANELOR, CONTROL ACCES I INTERVENŢIE RAPIDĂ ŞI MONITORIZARE A SISTEMELOR DE ALARMĂ LA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI SA

Societatea Uzina Mecanică Plopeni SA, cu sediul in Plopeni, str.Republicii, nr.1, jud.Prahova ,înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J29/162/2001, cod fiscal:RO 13741804, tel. 0244.221.381, fax 0244.223023, e-mail plopeni@ump.ro, web: http://www.ump.ro .  

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie prestări servicii de pază a obiectivelor , bunurilor şi valorilor, protecţie a persoanelor , control acces , intervenţie rapidă şi monitorizare a sistemelor de alarmă în conformitate cu Norma procedurală internă pentru atribuirea contractelor de furnizare / prestare servicii / execuţie lucrări pentru Societatea Uzina Mecanică Plopeni SA.
 2. Categoria serviciilor ce se vor achiziţiona şi descrierea acestora este prezentată in Caietul de sarcini , care se va procura de la sediul S.U.M.Plopeni SA.
 3. cod CPV: 79713000-5 , 79711000-1
 4. Data limită pentru depunerea ofertelor: 26.05.2022 ora 12.00
 5. Adresa la care trebuie transmise / depuse ofertele in plic sigilat : S.U.M.Plopeni  SA, cu sediul in Plopeni , str.Republicii nr,1, jud Prahova
 6. Data ,ora şi locul deschiderii ofertelor:27.05.2022, ora 10.00, sediul SUMP/openi SA
 7. Garanţia solicitată pentru participare este: 10% din valoarea contractului
 8. Modalităţi principale de finanţare :surse proprii
 9. Perioada pentru care ofertantul trebuie să-şi menţină oferta valabilă :90 zile.
  • Valoarea estimată a contractului :3.311.280 lei, fără TVA.
  • Garanţia de bună execuţie :5% din valoarea contractului ,fără TVA
  • Modalitatea de intocmire a ofertei :opis cu documentele
 10. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE:
  • situaţia personală a candidatului /ofertantului;
  • capacitatea de exercitare a activităţii profesionale :
  • situaţia economico-financiară;
  • capacitatea tehnică şi/sau profesională;
  • standard de asigurare a calităţii;

Criteriul care va fi utilizat pentru atriburea contractului de prestare servicii: ,,PRETUL CEL MAI SCAZUT”

11. Asigurarea Caietului de sarcini se va face de către S.U.M.Plopeni SA., iar contravaloarea acestuia este de 700,00 lei fără TVA, plata se poate efectua la casieria societăţii sau prin ordin de plată in contul RO71BRDE300SV04345973000, deschis la BRD Plopeni.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.