Invitatie de participare

PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII DE PAZĂ A OBIECTIVELOR, BUNURILOR ȘI VALORILOR, PROTECȚIE A PERSOANELOR ȘI CONTROL ACCES ȘI INTERVENȚIE RAPIDĂ

S.UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. cu sediul în Plopeni, str. Republicii, nr.1, jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comertului  sub nr.J/29-162/2001, cod fiscal: RO 13741804, tel. 0244. 221.231, fax 0244.223.023, e-mail: plopeni@ump.ro, Web: www.ump.ro.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție prestări servicii de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor, protecția persoanelor și control acces și intervenție rapidă în conformitate cu NORMA PROCEDURALĂ INTERNĂ pentru atribuirea contractelor de furnizare/prestare servicii/execuție lucrări pentru Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A.

2. Categoria serviciilor ce se vor achiziționa și descrierea acestora este prezentată în Caietul de Sarcini, care se va procura de la sediul S. UM Plopeni S.A.

  1. Cod CPV: 79713000-5;
  2. Data limită pentru depunerea ofertelor: 17.02.2020; ora 1500;
  3. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele în plic sigilat: S.UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. cu sediul în Plopeni, str. Republicii, nr.1, jud. Prahova,
  4. Limba de redactare a ofertelor – română;

3. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 18.02.2020, ora 1000; sediul S. UM Plopeni S.A.

4. Garanția solicitată pentru participare este de : 16.800 lei.

5. Modalități principale de finanțare: surse proprii

6. Perioada pentru care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 90 zile.

7.Valoarea estimată a contractului: 3.360.000 lei fără TVA.

8.Garanția de bună execuție: 5% din valoarea contractului fără TVA.

9. Modalitatea de întocmire a ofertei: opis cu documentele

10. CRITERII DE CALIFICARE ȘI/SAU SELECȚIE:

– situația personală a candidatului/ofertantului;

– capacitatea de exercitare a activității profesionale ;

– situația economico-financiară;

– capacitatea tehnică și/sau profesională;

– standard de asigurare a calității

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestare servicii: PREȚUL CEL MAI SCĂZUT  “.

11. Asigurarea Caietului de Sarcini se va face de către S. UM Plopeni S.A., iar contravaloarea acestuia este de 500,00  fără TVA, plata se poate efectua la casieria societății, sau prin ordin de plată în contul RO71BRDE300SV04345973000 deschis la BRD Plopeni.

Data limită pentru achiziționarea Caietului de Sarcini : 17.02.2020.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.