INFORMAREA PUBLICULUI PRIVIND RISCUL DE ACCIDENT MAJOR

INFORMAREA PUBLICULUI PRIVIND RISCUL DE ACCIDENT MAJOR
(temei legal art.14,Legea nr.59/2016)

Având în vedere prevederile art. 14, alin (1) si (3), din Legea nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA, pune la dispozitia dvs. informarea care contine datele si informatiile prevazute in Anexa nr. 6 din actul normativ mai sus mentionat:

PARTEA I (Pentru toate amplasamentele care intra sub incidenta prezentei legi.)

1.Numele sau denumirea comerciala a operatorului si adresa completa a amplasamentului respectiv.

SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. este o filială a Companiei Naţionale Romarm SA. Bucuresti, înregistrata la Camera de Comert si Industrie sub numărul J29/162/2001, C.U.I: RO 13741804/2001, cod poştal 105900, are sediul în Plopeni, str. Republicii nr. 1, jud. Prahova, telefon : 0244/221381, fax : 0244/223023 şi are ca obiect principal de activitate – Fabricarea armamentului şi muniţiei, cod CAEN 2540.
Obiectivul SEVESO (sectorul pirotehnic) este situat pe teritoriul comunei Dumbravesti, sat Plopeni,judetul Prahova .

2.Confirmarea faptului ca amplasamentul intra sub incidenta reglementarilor si/sau a dispozitiilor administrative de implementare a Legii nr. 59/2016 si ca notificarea prevazuta la art. 7 alin. (1) sau raportul de securitate prevazut la art. 10 alin. (1) din actul normativ au fost inaintate autoritatilor competente.

Conform Legii nr. 59/2016, materialele pirotehnice depozitate şi/sau procesate pe amplasamentul Sectorului Pirotehnic, se încadrează in prevederile Anexei nr. 1.
Notificare – revizia 4, cu nr. 2174/11.11.2015, a fost transmisa la Agentia de Protectia Mediului Prahova, Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Prahova si ISUJ Prahova si odata cu publicarea Legii nr. 59/2016, aceasta urmeaza sa fie actualizata in conformitate cu prevederile Anexei 1.1 din Ordinul nr. 1084/2003, pentru aprobarea procedurilor de notificare a activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore, in care sunt implicate substante periculoase si, respectiv, a accidentelor majore produse.
Conform reglementarilor si a dispoziţiilor administrative de implementare a prevederilor Legii nr. 59/2016, amplasamentul obiectivului SEVESO este considerat “amplasament de nivel superior”, prevazut la art. 3, pct. 3, din legea mentionata.

3.Explicarea in termeni simpli a activitatii sau a activitatilor desfasurate in cadrul amplasamentului.

Activităţile desfăşurate în cadrul Sectorului Pirotehnic, în care sunt implicate substanţele pirotehnice, constau în: depozitare produse şi materii pirotehnice, precum şi utilizarea acestora în cadrul proceselor de fabricare a produselor cu destinatie militara.
Activele corporale existente pe amplasamentul Sectorului Pirotehnic, sunt împrejmuite cu gard de beton şi/sau gard din sarma ghimpata. Acestea au usile sigilate, sunt asigurate cu încuietori duble iar magaziile pirotehnice sunt dotate cu sistem tehnic de alarmare impotriva efractiei, dotat cu TVCI.
Paza amplasamentului este asigurată de catre firma specializata/licentiate, pe bază de contract de prestări servicii nr. S/ 116/30.08.2005 si plan de paza avizat.
Paza transporturilor de produse cu destinatie militara, de la furnizorii interni şi/sau externi, precum si de la Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA catre diversi beneficiari interni/externi, este asigurată de către efective de jandarmi, pe baza de contract de prestari servicii si plan de paza avizat .
Zonele cu restricţii de acces in Sectorul Pirotehnic, sunt marcate cu semne de avertizare vizibile de la distantă.
Securizarea spaţiilor de lucru şi depozitare, se realizeaza conform normelor şi instrucţiunilor întocmite de către proiectantul general.

4.Denumirile comune sau, in cazul substantelor periculoase cuprinse in Legea nr. 59/2016, Anexa nr. 1, denumirile generice sau categoria generala de pericol a substantelor si a preparatelor implicate din obiectiv, care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicandu-se principalele lor caracteristici periculoase.

Substanţele şi materiile pirotehnice folosite pe amplasament, sunt caracterizate prin stabilitate mare în condiţii normale de prelucrare/depozitare şi prezintă un grad mare de periculozitate în caz de explozie şi/sau incendiu. Aceste materii/produse pirotehnice sunt păstrate departe de sursele de foc deschis, urmărindu-se zilnic ca temperatura şi umiditatea să fie menţinute în limitele prevăzute de documentaţia tehnica. Pentru evitarea efectelor cauzate de descărcările electrice, spaţiile de lucru şi depozitare sunt dotate cu instalaţii primare (paratonere) şi secundare şi au prize de legare la pământ.

5.Informatii generale cu privire la modalitatile de avertizare a publicului interesat/informatii adecvate cu privire la conduita potrivita in situatia unui accident major sau indicarea locului in care informatiile respective pot fi accesate electronic.

SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. organizeaza activitati specifice de pregatire a salariatiilor cu privire la pericolele la care pot fi expusi.Protectia salariaţilor, populaţiei si a bunurilor materiale se realizeaza printr-un ansamblu de activitati constand in: instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare.

Instiintarea

Instiintarea despre producerea unui accident major cu scopul evitării surprinderii şi al realizării măsurilor de protecţie ,se realizează prin reţeaua de telefonie fixă si mobila.

Avertizarea

La nivelul populaţiei, avertizarea se realizează de către administraţia publică locală – Primaria orasului Plopeni.
Mesajele de avertizare se transmit prin toate sistemele de telecomunicaţii, posturi şi reţele radio şi televiziune, sisteme de avertizare ale poliţiei locale, prin portavoce, etc.
Alarmarea
Alarmarea salariaţilor şi a populaţiei învecinate, se realizeaza prin semnalele acustice emise de cele 4 sirene electrice existente în societate şi care se materializează prin 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între sunetele sirenelor.

6.Data ultimei vizite efectuate pe amplasament / indicarea locului in care informatiile respective pot fi accesate electronic.

Data ultimei vizite efectuate pe amplasament este 05 – 08.05.2016 iar informatiile respective pot fi accesate online pe site-ul www.ump.ro, in sectiunea “Anunturi”,”Sinteza Raportului de Inspectie “.

7.Detalii privind sursele de unde se pot obtine mai multe informatii relevante sub rezerva cerintelor de confidentialitate stabilite potrivit legii.

Informarea publicului este postata pe site-ul www.ump.ro unde persoane interesate pot transmite online informatii/sesizari sau pot solicita informatii suplimentare.
Informaţii suplimentare referitoare la date din Raportul de Securitate vor putea fi oferite de Directorul General al Societatii Uzina Mecanica Plopeni S.A.,la sediul acesteia,pe baza de cerere scrisa, numai în condiţiile respectării prevederilor Legii nr. 182/2002, HG nr. 585/2002, referitoare la protectia informatiilor clasificate nationale, a Legii 781/2002, referitoare la protectia informatiilor secrete de serviciu si ale art. 12, alin 1, din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informatii de interes public.
Observatiile/Solicitarile publicului interesat pot fi formulate in scris la sediul societatii sau online pe site-ul www.ump.ro,sectiunea “Comentarii”.

PARTEA A-II-A (Pentru amplasamentele de nivel superior).

1.Informatii generale cu privire la natura pericolelor de accident major, inclusiv cu privire la efectele lor potentiale asupra sanatatii umane si asupra mediului.

Producerea unui accident major, eveniment neprevăzut, întotdeauna nedorit, survenit in timpul exploatării obiectivului, este de cele mai multe ori consecinţa unui incendiu, deflagraţie sau explozie.
Pentru evitarea propagării efectelor uneia dintre cele trei stări, acoperisul la obiectele pirotehnice este de tip „zburător”, cu precizarea ca atelierele pirotehnice sunt prevazute cu suprafeţe de „deburare” (suprafeţe vitrate).
Fiecare obiect pirotehnic este prevazut, din proiectare cu o cantitate maxima admisa de substante periculoase si deservit de un anumit numar de personal.

Obiectele pirotehnice sunt împrejmuite cu ziduri de protecţie din beton armat şi/sau valuri de protecţie din pământ şi sunt respectate condiţiile referitoare la distantele minime de sigurantă dintre acestea.
Datorita distantelor la care sunt situate (amplasate) obiectele pirotehnice, precum şi a protecţiilor existente, se poate aprecia că amplasamentul şi mijloacele fixe din dotare nu sunt susceptibile de a provoca accidente majore sau de a agrava consecinţele acestora.

Gradul de distrugeri provocat de o eventuală explozie asupra obiectelor înconjurătoare, determinat de proiectantul general al amplasamentului, este minim, rezultând distrugeri uşoare ( geamuri sparte) dar fără vătămarea locuitorilor din vecinătate.

2.Confirmarea faptului ca operatorul are obligatia de a lua masuri adecvate in cadrul amplasamentului, in special mentinerea legaturii cu serviciile de interventie in caz de urgenta, pentru a actiona in situatia accidentelor majore si pentru a minimaliza efectele acestora .

În cadrul SOCIETATII UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. este constituită Celula de Urgenţă care are în subordine Serviciul de Urgenţă, în alcătuirea căruia intră :
– echipa cu probleme de organizare şi pregătire pentru intervenţii ;
– echipa de deblocare-salvare, adăpostire şi prim ajutor;
– echipa de transmisiuni şi alarmare;
– echipa logistică;
– echipa NBC(nuclear, biologic,chimic).

De asemenea, pe amplasamentul Sectorului Pirotehnic îşi desfăşoară activitatea Grupa de prevenire si interventie pe linie de aparare impotriva incendiilor.
Celula de Urgenţă are întocmit un Regulament propriu, care cuprinde organizarea, atribuţiile şi funcţionarea acesteia, precum şi modalităţile de menţinere a legăturii cu ISUJ Prahova, GNM Prahova, APM Prahova, Poliţia orasului Plopeni, SC Dentirad Hospital SRL, SC Plopeni Industrial Parc SA, SC Hidro Prahova SA – Sucursala Plopeni, Primaria orasului Plopeni, Primaria comunei Dumbravesti, Serviciul Judetean de Ambulanta Prahova, Prefectura Judetului Prahova, Consiliul Judetean Prahova, Societatea Electrica Furnizare SA, Engie Romania.
SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. are întocmite Planul de Urgenţă Internă si Planul de evacuare in situatii de urgente civile iar acestea contin Schema de instiintare si alarmare.

3.Informatii corespunzatoare din planul de urgenta externa elaborate pentru a face fata oricaror efecte in afara amplasamentului,in urma unui accident.

Conform Raportului de Securitate ,un accident major pe amplasament nu da efecte in exteriorul acestuia,ISU Prahova a decis ca nu este necesara intocmirea Planului de Urgenta Externa.

4.Acolo unde este cazul, se indica daca amplasamentul se afla in apropierea teritoriului unui alt stat membru si daca exista posibilitatea unui accident major cu efecte transfrontaliere.

Amplasamentul Sectorului Pirotehnic nu se afla in apropierea teritoriului unui alt stat membru si nu exista posibilitatea unui accident major cu efecte transfrontaliere.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.