Conducere

Nr. Crt Nume, prenume Functie Modalitate ocupare post

( definitiv /provizoriu)

Perioada contractului de mandat
Inceput mandat Incheiere mandat
1 Munteanu Codrin Dumitru Presedinte consiliu administratie Provizoriu 23.12.2014 24.12.2018
2 Iancu Liliana Membru consiliu administratie Provizoriu 16.04.2018 17.08.2018
3 Ursu Daniel Membru consiliu administratie Provizoriu 16.04.2018 17.08.2018
4 Voicu Alina Victoria Administrator special Provizoriu (nedeterminata) 15.11.2017
5 Pirvu_Tiberiu_Alexandru Director General Provizoriu 20.05.2014 21.05.2019