Conducere

Nr. Crt Nume, prenume Functie Modalitate ocupare post( definitiv /provizoriu) Perioada contractului de mandat
Inceput mandat Incheiere mandat
1 Adrian Gavril Bolojan Presedinte consiliu administratie Provizoriu 25.01.2021  
2 Gheorghe Arsene Membru consiliu administratie Provizoriu    
3 Virgil Chirita Membru consiliu administratie Provizoriu 25.01.2021  
4 Claudia Baicu Administrator special Provizoriu (nedeterminata)    
5 Stefan Octavian Huza Director General Provizoriu 01.09.2020 31.12.2020

Indemnizatie Consiliu de Administratie : BRUT – 2.350 lei, NET – 1.375 lei