Anunt scoatere la concurs

Written by Mihai. Posted in Anunturi, Cariera

SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI S.A, scoate la concurs incepand cu data de 20.07.2022, urmatorul post vacant :

 • 1 post de “magaziner”

* CERINŢE :

                              – studii liceale finalizate

                              – rezistenta la stres

                              – atentie sporita, lucru in echipa

                              – vechime in specialitate de peste 3 ani    

* DOCUMENTE NECESARE

                              – Diploma de studii

                              – C.V. (Curriculum Vitae)

                              – CI/BI/Pasaport

                              – Adeverinta medicala medicul de familie-apt de munca

*  Înscrierile se fac până la data de 15.08.2022 orele 15:00, la Compartimentul Resurse Umane

*  Concursul se va desfăşura în data de 17.08.2022.

*  Locul de desfăşurare a concursului – Serviciul Resurse Umane, Relatii Publice si Relatia cu Sindicatele.

 * Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0753 065676 ( Compartiment Resurse Umane)

                                        

Anunt de atribuire

Written by Mihai. Posted in Anunturi

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, judetul Prahova, cod postal: 105900 , RO 13741804 – anunta castigatorul licitatiei – “Prestari servicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor, protectie a persoanelor, control acces, interventie rapida si monitorizare a sistemelor de alarma” .

Urmare a analizei ofertelor depuse, in conformitate cu documentatia de atribuire la procedura de atribuire a contractului de „ Prestari servicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor, protectie a persoanelor, control acces, interventie rapida si monitorizare a sistemelor de alarma ”la Societatea Uzina Mecanica Plopeni, comisia de licitatie  a desemnat castigator pe S.C THUNDER GUARD SRL cu sediul in Jud. Prahova, loc. Mizil, str. Spitalului, nr. 19, RO 22964880 Nr.Reg.Com J29/3448/2008.

Invitatie participare

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII DE PAZĂ A OBIECTIVELOR, BUNURILOR ŞI VALORILOR, PROTECŢIE A PERSOANELOR, CONTROL ACCES I INTERVENŢIE RAPIDĂ ŞI MONITORIZARE A SISTEMELOR DE ALARMĂ LA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI SA

Societatea Uzina Mecanică Plopeni SA, cu sediul in Plopeni, str.Republicii, nr.1, jud.Prahova ,înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J29/162/2001, cod fiscal:RO 13741804, tel. 0244.221.381, fax 0244.223023, e-mail plopeni@ump.ro, web: http://www.ump.ro .  

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie prestări servicii de pază a obiectivelor , bunurilor şi valorilor, protecţie a persoanelor , control acces , intervenţie rapidă şi monitorizare a sistemelor de alarmă în conformitate cu Norma procedurală internă pentru atribuirea contractelor de furnizare / prestare servicii / execuţie lucrări pentru Societatea Uzina Mecanică Plopeni SA.
 2. Categoria serviciilor ce se vor achiziţiona şi descrierea acestora este prezentată in Caietul de sarcini , care se va procura de la sediul S.U.M.Plopeni SA.
 3. cod CPV: 79713000-5 , 79711000-1
 4. Data limită pentru depunerea ofertelor: 26.05.2022 ora 12.00
 5. Adresa la care trebuie transmise / depuse ofertele in plic sigilat : S.U.M.Plopeni  SA, cu sediul in Plopeni , str.Republicii nr,1, jud Prahova
 6. Data ,ora şi locul deschiderii ofertelor:27.05.2022, ora 10.00, sediul SUMP/openi SA
 7. Garanţia solicitată pentru participare este: 10% din valoarea contractului
 8. Modalităţi principale de finanţare :surse proprii
 9. Perioada pentru care ofertantul trebuie să-şi menţină oferta valabilă :90 zile.
  • Valoarea estimată a contractului :3.311.280 lei, fără TVA.
  • Garanţia de bună execuţie :5% din valoarea contractului ,fără TVA
  • Modalitatea de intocmire a ofertei :opis cu documentele
 10. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE:
  • situaţia personală a candidatului /ofertantului;
  • capacitatea de exercitare a activităţii profesionale :
  • situaţia economico-financiară;
  • capacitatea tehnică şi/sau profesională;
  • standard de asigurare a calităţii;

Criteriul care va fi utilizat pentru atriburea contractului de prestare servicii: ,,PRETUL CEL MAI SCAZUT”

11. Asigurarea Caietului de sarcini se va face de către S.U.M.Plopeni SA., iar contravaloarea acestuia este de 700,00 lei fără TVA, plata se poate efectua la casieria societăţii sau prin ordin de plată in contul RO71BRDE300SV04345973000, deschis la BRD Plopeni.

Anunt de atribuire

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

 Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, cod poștal:105900 , Romania, Tel.0244221381,  Fax:0244223023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro. – anunță atribuirea contractului minitractor = 2 bucati– cod CPV 16700000-2.

Tip contract :  furnizare

Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini.

Achiziție directă  din catalogul electronic de pe SICAP.

Contract furnizare nr.246/03.12.2021, valoare 33.800 fără TVA Ofertant câștigător : S.Uzina Mecanica Mija SA, cu sediul social in Comuna Caragiale,  județul Dambovița, România , inmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.j15/330/2001, cod fiscal RO 2978636.

Anunt de intentie

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A-filiala CN Romarm S.A., cu sediul in oraș Plopeni , str.Republicii, nr.1, jud Prahova, in calitate de achizitor informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze minitractor = 2 bucăți  (cod CPV 16700000-2), prin achiziție directă, in temeiul art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și art.43 alin.1 din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare,  conform caiet de  sarcini atașat.

Achiziția face parte din Programul de investiții al societății și se realizează prin cumpărare directă din catalogul electronic de pe SICAP.

 • Tipul contractului :furnizare
 • Ofertantul va elabora oferta tehnică (formularulF1) astfel încât să respecte cerințele prevăzute in caietul de sarcini.
 • Prețul oferit(propunerea tehnică formularul F2) va include toate cheltuielile ce derivă din aducerea la îndeplinirea a obiectului achiziției și nu poate fi modificat pe toată perioada de derulare a contractului.
 • Nu se admit oferte alternative.
 • Limba de redactare a ofertei: română

Operatorii economici interesați vor posta in catalogul electronic disponibil pe SICAP oferta financiară in lei fără TVA și cea tehnică care va conține cerințele tehnice in conformitate  cu caietul de sarcini până la data de 15.11.2021, ora 15.

După postarea in catalogul electronic disponibil pe SICAP , operatorii economici vor transmite achizitorului pe adresa de email :costel.duta@ump.ro următoarele:

– notificare de postare a ofertei tehnico-finanaciare in catalogul electronic (cu datele de identificare ale ofertantului și a ofertei așa cum apare in catalogul electronic SICAP) .

-adresa de inaintare .

-oferta tehnică și financiară (formularele F1 și F2) care să cuprindă detaliile tehnice și financiare ale ofertei.

-declarație privind neincadrarea in prevederile art.59-60 din legea 98/2016, privind achizițiile publice (formularul F3).

Evaluarea ofertelor postate in catalogul electronic de pe SICAP se va efectua de comisia de evaluare in vederea atribuirii contractului de achiziție și va consta in compararea valorii fiecărei oferte , utilizînd criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini.

Anunt de anulare

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, cu sediul in oraș Plopeni , str.Republicii, nr.1, jud Prahova, anunță că procedura de achiziție directă de minitractor = 2 buc.(cod CPV 16700000-2), se anulează intrucât nu a fost depusă nici o ofertă conform anunțului de intenție.

Anunt de atribuire

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, cod poștal:105900 , Romania, Tel.0244221381,  Fax:0244223023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro – anunță atribuirea contractului  privind achiziția de instalație de aer comprimat= 1 buc. cod CPV 42123410-4.

Tip contract : furnizare

Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini.

Achizitie directă  din catalogul electronic de pe SICAP.

Contract nr.217/29.10.2021, valoare 20.000, fără TVA

Ofertant câștigător : SC IRCAT CO SRL cu sediul social in com Ciorogârla sos. București, nr.10, jud Ilfov, inmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.j23/450/2007, cod fiscal 15992039.

Anunt de intentie

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

           Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A-filiala CN Romarm S.A., cu sediul in oraș Plopeni , str.Republicii, nr.1, jud Prahova, in calitate de achizitor informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze minitractor = 2 bucăți  (cod CPV 16700000-2), prin achiziție directă, in temeiul art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și art.43 alin.1 din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare,  conform caiet de  sarcini atașat.

Achiziția face parte din Programul de investiții al societății și se realizează prin cumpărare directă din catalogul electronic de pe SICAP.

 • Tipul contractului :furnizare
 • Ofertantul va elabora oferta tehnică (formularulF1)astfel încât să respecte cerințele prevăzute in caietul de sarcini.
 • Prețul oferit(propunerea tehnică formularul F2) va include toate cheltuielile ce derivă din aducerea la îndeplinirea a obiectului achiziției și nu poate fi modificat pe toată perioada de derulare a contractului.
 • Nu se admit oferte alternative.
 • Limba de redactare a ofertei: română

           Operatorii economici interesați vor posta in catalogul electronic disponibil pe SICAP oferta financiară in lei fără TVA și cea tehnică care va conține cerințele tehnice in conformitate  cu caietul de sarcini până la data de 04.11.2021, ora 15.

După postarea in catalogul electronic disponibil pe SICAP , operatorii economici vor transmite achizitorului pe adresa de email :costel.duta@ump.ro următoarele:

– notificare de postare a ofertei tehnico-finanaciare in catalogul electronic (cu datele de identificare ale ofertantului și a ofertei așa cum apare in catalogul electronic SICAP) .

-adresa de inaintare .

-oferta tehnică și financiară (formularele F1 și F2) care să cuprindă detaliile tehnice și financiare ale ofertei.

-declarație privind neincadrarea in prevederile art.59-60 din legea 98/2016, privind achizițiile publice (formularul F3). Evaluarea ofertelor postate in catalogul electronic de pe SICAP se va efectua de comisia de evaluare in vederea atribuirii contractului de achiziție și va consta in compararea valorii fiecărei oferte , utilizînd criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini.

Anunt de intentie

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A-filiala CN Romarm S.A., cu sediul in oraș Plopeni , str.Republicii, nr.1, jud Prahova, in calitate de achizitor informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze instalație de aer comprimat = 1 bucată  (cod CPV42123410-4), prin achiziție directă, in temeiul art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și art.43 alin.1 din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare,  conform caiet de  sarcini atașat.

Achiziția face parte din Programul de investiții al societății și se realizează prin cumpărare directă din catalogul electronic de pe SICAP.

 • Tipul contractului :furnizare
 • Ofertantul va elabora oferta tehnică (formularulF1)astfel încât să respecte cerințele prevăzute in caietul de sarcini.
 • Prețul oferit(propunerea tehnică formularul F2) va include toate cheltuielile ce derivă din aducerea la îndeplinirea a obiectului achiziției și nu poate fi modificat pe toată perioada de derulare a contractului.
 • Nu se admit oferte alternative.
 • Limba de redactare a ofertei: română

           Operatorii economici interesați vor posta in catalogul electronic disponibil pe SICAP oferta financiară in lei fără TVA și cea tehnică care va conține cerințele tehnice in conformitate  cu caietul de sarcini până la data de 25.10.2021, ora 15.

După postarea in catalogul electronic disponibil pe SICAP , operatorii economici vor transmite achizitorului pe adresa de email :costel.duta@ump.ro următoarele:

– notificare de postare a ofertei tehnico-finanaciare in catalogul electronic (cu datele de identificare ale ofertantului și a ofertei așa cum apare in catalogul electronic SICAP) .

-adresa de inaintare .

-oferta tehnică și financiară (formularele F1 și F2) care să cuprindă detaliile tehnice și financiare ale ofertei.

-declarație privind neincadrarea in prevederile art.59-60 din legea 98/2016, privind achizițiile publice (formularul F3).

 Evaluarea ofertelor postate in catalogul electronic de pe SICAP se va efectua de comisia de evaluare in vederea atribuirii contractului de achiziție și va consta in compararea valorii fiecărei oferte , utilizînd criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini.

Anunt de anulare

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, cu sediul in oraș Plopeni , str.Republicii, nr.1, jud Prahova, anunță că procedura de achiziție directă de instalatie de aer comprimat = 1 buc. (cod CPV 42123410-4), se anulează intrucât nu a fost depusă nici o ofertă conform anunțului de intentie.