prima_pag
hala1
Automatisierungslösungen für Werkzeugmaschinen / CNC machine tools automation solutions
CNC1
CNC3
CNC5
1
2
4
5
6
7
calupi explozivi
14

Anunt de intentie

Written by Mihai. Posted in Anunturi

Nr. 2 / 08.05.2019

           Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A-filiala CN Romarm S.A., cu sediul in oraș Plopeni , str.Republicii, nr.1, jud Prahova, in calitate de achizitor informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze 2(două) bucăți  fierăstrău semiautomat cu bandă pentru tăiat metale (cod CPV 42630000-1), prin achiziție directă, in temeiul art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și art.43 alin.1 din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare,  conform caiet de  sarcini atașat.

Achiziția face parte din Programul de investiții al societății și se realizează prin cumpărare directă din catalogul electronic de pe SICAP.

Sursa de finanțare :surse bugetare

 • Ofertantul va elabora oferta tehnică (formularulF1)astfel încât să respecte cerințele prevăzute in caietul de sarcini.
 • Prețul oferit(propunerea tehnică formularul F2) va include toate cheltuielile ce derivă din aducerea la îndeplinirea a obiectului achiziției și nu poate fi modificat pe toată perioada de derulare a contractului.
 • Nu se admit oferte alternative.
 • Limba de redactare a ofertei: română

           Operatorii economici interesați vor posta in catalogul electronic disponibil pe SICAP oferta financiară in lei fără TVA și cea tehnică care va conține cerințele tehnice in conformitate  cu caietul de sarcini până la data de 15.05.2019, ora 15.

După postarea in catalogul electronic disponibil pe SICAP , operatorii economici vor transmite achizitorului pe adresa de email :costel.duta@ump.ro următoarele:

– notificare de postare a ofertei tehnico-finanaciare in catalogul electronic (cu datele de identificare ale ofertantului și a ofertei așa cum apare in catalogul electronic SICAP) .

-oferta tehnico-financiară (formularele F1 și F2)care să cuprindă detaliile tehnice și financiare ale ofertei.

Evaluarea ofertelor postate in catalogul electronic de pe SICAP se va efectua de comisia de evaluare in vederea atribuirii contractului de achiziție și va consta in compararea valorii fiecărei oferte , utilizînd criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini.

Sinteza Raport de Inspectie

Written by Mihai. Posted in Anunturi

Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA

Judetul Prahova

Nr. 7 / 19.03.2019                                                                                        Nesecret

SINTEZA

RAPORTULUI DE INSPECTIE

inregistrat la nr.55 din 18.03.2019, intocmit de catre reprezentantii ISUJ – Prahova,  GNM –Comisariatul Judetian Prahova si Secretariatul de Risc din cadrul APM Prahova, în  vederea incadrari societatii sub prevederile art.2,alin. 2, lit( i) din Legea nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare

În conformitate cu prevederile Cap.V.6 “Informarea publicului” din Ordinul MMGA nr. 1299/23.12.2005, privind aprobarea Procedurii de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase,  SOCIETATEA UZINA  MECANICĂ PLOPENI S.A pune la dispoziţia publicului Sinteza Raportul de inspecţie , încheiat de către autorităţile cu atributii in domeniu  la nivelul judeţului Prahova şi anume :

 • I.S.U.J.  PRAHOVA;
 • G.N.M. – COMISARIATUL JUDETEAN PRAHOVA.
 • APM PRAHOVA -SECRETARIATUL DE RISC

            Tematica activitatiilor de inspectie :

 • Stabilirea incadrarii in lista obiectivelor SEVESO ca urmare a adresei operatorului nr. 50/25.02.2019, privind notificarea activitatilor desfasurate in Sectia Pirotehnica si Depozitul Pirotehnic, respectiv in Fabrica II Plopeni, sub prevederile art.2,alin. 2, lit( i) din Legea nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Stadiul realizarii masurilor trasate cu ocazia controlului anterior.

                                Sumarul constatarilor:

 •       Activitatile desfasurate in Sectia Pirotehnica si Depozitul Pirotehnic, se inscriu sub prevederile art.2,alin. 2, lit( i) din Legea nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •       S.Uzina Mecanica Plopeni S.A. a solicitat eliminarea amplasamentului din inventarul judetean al obiectivelor SEVESO (adresa nr. 50/25.02.2019) si din „orice alte inregistrari cu caracter similar, astfel in cat sa nu existe confuzii sau interpretari arbitrare ale dispozitiilor legale”.
 •        In sprijinul notificarii privind scoaterea din inventarul judetean al obiectivelor SEVESO, societatea a prezentat actul constitutiv al societatii in care se precizeaza: denumirea,scopul, obiectul de activitate si capitalul social;
 •         Societatea detine urmatoarele autorizatii:
 1. Autorizatie nr. 13/17.05.2018 emisa de catre Ministerul Economiei in temeiul art. 6, alin (5), lit. m¹) din Legea nr.232/2016 privind Industria de Aparare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative cu modificarile si completarile ulterioare, in care se precizeaza activitatea principala a societatii „Fabricarea armamentului si munitiei”, cod CAEN 2540;
 • Autorizatie de mediu nr. PH 227/14.07.2010, revizuita in data de 27.03.2017, valabila pana la data de  14.07.2020 pentru activitatile desfasurate;
 • Autorizatie emisa de ITM Prahova  si IPJ Prahova, in temeiul art.8 din  Legea nr. 126/1995 privind regimul materilor explozive,  pentru prepararea, detinerea, transportul, comercializarea si folosirea materiilor explozive;
 • Autorizatie emisa de ITM Prahova  si IPJ Prahova, in temeiul art.9 din  Legea nr. 126/1995 privind regimul materilor explozive,  pentru Depozitul Pirotehnic;
 •        Societatea  detine Certificatul nr.16859 C/14.09.2018  prin care se confirma ca sistemul de management al calitatii este conform cu cerintele SR EN ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015 emis de catre SC CERTIND SA BUCURESTI,  valabila pana la 24.07.2020, cu conditia vizarii anuale a certificatului.
 •        Societatea detine Raportul de securitate intocmit  de catre S.C. Iprochim S.A. Bucuresti si are elaborat Panul de Urgenta Interna.
 •        Societatea a intocmit Informarea publica, cu respectarea prevederilor Anexei nr 6 din Legea nr. 59/2016; documentul a fost postat pe site-ul societatii,  www.ump.ro, in pagina Anunturi si a fost  transmis la societatile comerciale situate in vecinatatea obiectivului SEVESO  precum si la institutiile cu atributii in domeniu
 • Nu au existat evenimente in societate, definite conform Legii nr. 59/2016.

In baza constatarilor din Raportul de Inspectie, societatea a intocmit un Plan de masuri,inregistrat la nr.6 / 19.03.2019 care a fost transmis la Garda Nationala de Mediu –Comisariatul Judetean Prahova ,ISU Prahova si APM Prahova.

        DIRECTOR GENERAL                                                                

     Ec.    Tiberiu PIRVU                                                         

                                                                                               INTOCMIT,

                                                                                             Responsabil MSU

Maria Luiza ENE

Anunt atribuire

Written by Mihai. Posted in Anunturi

Societatea Uzina Mecanica Plopeni S.A, anunta atribuirea contractului  de furnizare pentru echipament TEMPEST tip A          

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., str. Republicii nr. 1, Localitatea Plopeni, judetul Prahova, cod postal:105900 , Romania, Tel. 0244 221 381,  Fax: 0244 223 023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro. – anunta atribuirea contractului  echipament TEMPEST tip A – cod CPV 30211000-1.

Tip contract :furnizare

Criteriu de atribuire :pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor din caietul de sarcini

Achizitie directa din catalogul electronic de pe SICAP, in urma anuntului de intentie publicat de societate.

Valoare estimata: 50.000 lei fara TVA

Contract nr. 28b / 27.02.2019, valoare 49980 fara TVA

Ofertant castigator : BLUESPACE TECHNOLOGY SRL cu sediul in Bucuresti str.Iuliu Maniu nr.7 inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. j40/7295/2011, cod fiscal 28627965.

Anunt intentie

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

          Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A-filiala CN Romarm S.A., cu sediul in oraș Plopeni , str.Republicii, nr.1, jud Prahova, intenționează să achiziționeze 1 buc. Echipament TEMPEST tip A (cod CPV 30211000-1), prin achiziție directă in concordanță cu art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările si completările ulterioare, conform caiet sarcini atașat.

Echipamentul Tempest tip A face parte din Programul de investiții al societății , iar achiziția se realizează prin cumpărare directă din catalogul electronic de pe SICAP.

Sursa de finanțare :surse bugetare

 • Ofertantul va elabora oferta tehnică astfel încât să respecte cerințele prevăzute in caietul de sarcini.
 • Prețul ofertat va include toate cheltuielile ce derivă din aducerea la îndeplinirea a obiectului achiziției.
 • Nu se admit oferte alternative.

           Operatorii economici interesați vor posta in catalogul electronic disponibil pe SICAP oferta financiară in lei fără TVA și cea tehnică care va conține cerințele tehnice in conformitate  cu caietul de sarcini până la data de 21.02.2019, ora 15.

După postarea in catalogul electronic disponibil pe SICAP , operatorii economici vor transmite achizitorului pe adresa de email :costel.duta@ump.ro o notificare cu datele de identificare ale acestora (denumire,CUI,cod poziție catalog).

Evaluarea ofertelor postate in catalogul electronic de pe SICAP se va efectua de comisia de evaluare in vederea atribuirii contractului de achizitie și va consta in compararea valorii fiecărei oferte , utilizînd criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini.

Anunt valorificare deseu

Written by Mihai. Posted in Anunturi

SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., ORGANIZEAZĂ SELECŢIE DE OFERTE PENTRU VALORIFICAREA UNEI CANTITĂŢI DE APROXIMATIV 170 TONE DEŞEU METALIC.

CHELTUIELILE DE MANIPULARE LA DISLOCARE, ÎNCĂRCARE ŞI TRANSPORT VOR FI SUPORTATE DE BENEFICIAR.

SOCIETATEA CAŞTIGĂTOARE ( PREŢUL CEL MAI MARE) VA ACHITA ÎN AVANS CANTITATEA  CE URMEAZĂ SĂ FIE VALORIFICATĂ.

OFERTELE SE DEPUN LA SEDIUL SOCIETĂŢII, PÂNĂ LA DATA DE 28.01.2019.

Simpozion stiintific

Written by Mihai. Posted in Anunturi

S. Uzina Mecanica Plopeni S.A. participa astazi 18 octombrie 2018 la Simpozionul stiintific aniversar cu tema ” Performanta , rigurozitate si competenta in cercetarea stiintifica” , organizat de Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Forţele Navale.

 

Anunt repetare licitatie mijloace fixe scoase din functiune

Written by Mihai. Posted in Anunturi

S. UZINA MECANICA PLOPENI S.A. cu sediul in oras Plopeni, str. Republicii, nr.1, jud. Prahova, va repeta licitatia publica deschisa cu strigare, pentru vanzarea unor mijloace fixe scoase din functiune ( strunguri, masini de frezat, masini de rectificat, masini de mortezat ,masini de infasurat arcuri etc), incepand cu data de 07.08.2018 ora 10:00, in fiecare zi de marti la sediul administrativ al societatii.
Caiet sarcini = 50 lei (inclusiv TVA)
Taxa participare = 0,5% din pretul de pornire al mijloacelor fixe pentru care s-a inscris la licitatie, fara TVA
Garantia este 10% din valoarea pretului de pornire a mijloacelor fixe pentru care s-a inscris la licitatie, rambursabila in cazul in care se pierde licitatia

Informatii suplimentare la tel 0758.113.979 , sau e-mail : plopeni@ump.ro

Sinteza Raport de Inspectie iulie 2018

Written by Mihai. Posted in Anunturi

Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA                                                                                                                     Neclasificat

Judetul Prahova

Nr. 108 / 06.07.2018

 

 

SINTEZA

 RAPORTULUI DE INSPECTIE

întocmit la data de 06.07.2018, în urma  verificării stadiului implementării prevederilor Legii nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major

in care sunt implicate substante periculoase

 

 

În conformitate cu prevederile Cap.V.6 “Informarea publicului” din Ordinul MMGA nr. 1299/23.12.2005, privind aprobarea Procedurii de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase,  SOCIETATEA UZINA  MECANICĂ PLOPENI S.A pune la dispoziţia publicului  “Raportul de inspecţie” (sinteză), încheiat de către autorităţile competente la nivelul judeţului Prahova şi anume :

 • S.U.J. PRAHOVA;
 • GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL PRAHOVA.

 

Controlul efectuat de către autorităţile competente  a avut  ca tematică:

 • Verificarea stadiului implementării prevederilor Legii nr. 59/2016, p rivind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;
 • Stadiul realizarii masurilor trasate cu ocazia controlului anterior, referitoare la tematica de control;
 • Verificarea listei / chestionarului de control;
 • Informarea publicului;

 

 • Societatea detine:

a) Autorizatie de mediu pentru activitatile desfasurate;

b) Autorizatii emise de ITM si IPJ Prahova, pentru activitatile de depozitare si pentru producere, preparare, detinere, transport, comercializare si folosire materii explozive.

c) Societatea este certificata ISO 9001/2008 de catre SC CERTIND SA BUCURESTI, din data 16.08.2017, valabila pana la 24.07.2020;

 

 • Datele, informatiile si documentele referitoare la activitatea ce se desfasoara in obiectivul SEVESO, sunt clasificate secrete de stat, in conformitate cu prevederile Legii nr 182/2002 si HG nr 585/2002;

 

 • Evaluarea riscului in obiectivul SEVESO, s-a efectuat conform prevederilor legale, intocmindu-se Raportul de Securitate de catre o firma acreditata.

 

 • Lucrarile de mentenanta s-au efectuat luandu-se masurile necesare de protectie si securitate a obiectelor.

 

 • Lucrarile s-au efectuat respectandu-se regimul permiselor de lucru.

 

 • Activitatea in obiectivul SEVESO se desfasoara numai dupa instruirea personalului angajat si tert conform procedurilor legale si proprii sau a normelor specifice sectorului de activitate.

 

 • Accesul pe amplasamentul obiectivului SEVESO pentru salariatii societatii, vizitatori, cetateni romani si straini, este permis numai in conformitate cu Regulamentul de acces.

 

 • Societatea a intocmit Informarea publica, cu respectarea prevederilor Anexei nr 6 din Legea nr. 59/2016; documentul a fost postat pe site-ul societatii, ump.ro, in pagina Anunturi si a fost  transmis la societatile comerciale situate in vecinatatea obiectivului SEVESO  precum si la institutiile cu atributii in domeniu;

 

 • Nu au existat evenimente in societate, definite conform Legii nr. 59/2016 .

 

In baza constatarilor din Raportul de Inspectie, societatea a intocmit un plan de masuri,inregistrat la nr. 107 / 06.07.2018 care a fost transmis la Garda Nationala de Mediu –Comisariatul Judetean Prahova ,ISU Prahova si APM Prahova.

 

 

 

DIRECTOR GENERAL                                                                

     Ec.  Tiberiu PIRVU                                                                                      

                                                                                                                                                                                                        INTOCMIT,

                                                                                                                                                                                                      Ing.  Andreea VLAD