Author Archive

Anunt licitatie

Written by Mihai. Posted in Anunturi

SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI S.A. cu sediul in oras Plopeni, str. Republicii nr.1, jud. Prahova, organizeaza licitatia publica deschisa cu strigare  pentru vanzarea unor mijloace fixe scoase din functiune.

Garantia de participare la licitatie este de 10% din valoarea totala a pretului de pornire a mijloacelor fixe pentru care persoana fizica/juridica s-a inscris la licitatie, rambursabila in cazul in care se pierde licitatia.

Taxa de participare la licitatia deschisa este in cuantum de 0,5% din valoarea totala a pretului de pornire a mijloacelor fixe pentru care persoana fizica/juridica s-a inscris la licitatie, la care se adauga TVA.

Licitatiile se vor tine saptamanal, incepand cu data de 05.10.2020, in zilele de Luni orele 10:00, la sediul administrativ al societatii.

Vizualizarea mijloacelor fixe se va face numai dupa cumpararea Caietului de sarcini aflat la secretarul comisiei de licitatie, valoarea acestuia fiind de 50 lei , TVA inclus, achitata in cont nr. RO71BRDE300SV04345973000 sau numerar la casieria S. UZINA MECANICA PLOPENI S.A.

Caietul de sarcini poate fi transmis dupa achitarea contravalorii, la solicitarea scrisa a cumparatorului, la o adresa de e-mail indicata de acesta .

Informatii suplimentare la tel 0758.113.979 , sau e-mail :  plopeni@ump.ro

Anunt licitatie

Written by Mihai. Posted in Anunturi

Anunt publicitar

(licitatie organizata pentru IMM-uri)

S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.  cu sediul în orașul Plopeni, strada Republicii, nr.1, județul Prahova, CUI RO13741804; J/29/162/2001, organizează : licitație publică cu strigare după regula  licitației competitive la un preț in urcare, pentru inchirierea unei părți  din activul Hala IV, spațiu  in suprafață de 1701 mp, (fără terenul aferent ) situat în incinta Fabricii 1.

    –    Sedința de  licitație publică cu strigare  va avea loc în data de 18.08.2020 , ora 9 00, la sediul societății;

Pretul de pornire al licitatiei va fi :9270 lei/luna, la care se adauga TVA

–     Garantia de participare la licitatie : 927 lei

–     Taxa de participare la licitatie : 93 lei la care se adaugă TVA

–     Prețul Caietului de sarcini  este de 150 lei  la care se adaugă TVA

Taxa de participare la licitatie și contravaloarea caietului de sarcini se achită la casieria societății.

Constituirea garanției de participare se efectuează prin ordin de plată tip in contul:RO 71BRDE 300SV 04345973000 deschis la BRD Plopeni sau scrisoare de garanție bancară conform prevederilor Caietului de sarcini.

Chiriașul va beneficia de drept de servitute. Valoarea   servituții de trecere este cotă parte din valoarea impozitului aferent suprafeței destinată servituții de trecere.

Caietul de sarcini va fi achiziționat in perioada  03.08-14.08.2020, zilnic intre orele 900-1500, de la sediul societății, telefon 0244221381.

Caietul de sarcini va fi eliberat in baza următoarelor documente:

-dovada de achitare a contravalorii Caietului de sarcini;

-buletin/carte de identitate al persoanei care ridică Caietul de sarcini;

-procura din partea  ofertantului, pentru ridicarea Caietului de sarcini și semnarea angajamentului de confidențialitate.

Documentele de participare la licitație se depun la sediul societății,  până la data de 17.08.2020 ora 1500.

Deschiderea plicurilor va fi efectuată in prezența ofertanților sau ai imputerniciților acestora in data de 18.08.2020 , ora 900 la sediul societății .

Relații suplimentare la telefon 0749074418,  zilnic intre  orele 900-1500.

Anunt public

Written by Mihai. Posted in Anunturi

Societatea Uzina Mecanica Plopeni S.A. cu sediul in Orasul Plopeni, str. Republicii, nr. 1

Anunta depunerea documentatiei tehnice in vederea obtinerii Autorizatie de Mediu pentru obiectivele Sectia Forja – Uzinaj si Sectorul Pirotehnic (informatiile si datele specifice acestui sector sunt clasificate secrete de stat, de nivel “strict secret” si “secret”), cu amplasamentul in localitatea Plopeni, str. Republicii, nr.1.

Documentele pot fi consultate la sediul APM Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, de luni pana vineri intre orele 09.00 si 15.00.

Anunt de atribuire

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

Societatea Uzina Mecanica Plopeni S.A, anunta atribuirea contractului de furnizare Autoutilitara transport marfa, incluzand si amenajare autoutilitara pentru transportul de marfuri periculoase , conform reglementărilor ADR –EX II –capse si explozibil

Societatea Uzina Mecanica Plopeni S.A., str. Republicii nr. 1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, cod poștal: 105900 , România, Tel. 0244 221 381,  Fax: 0244 223 023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro. – anunta atribuirea Autoutilitara transport marfa, incluzand si amenajare autoutilitara pentru transportul de marfuri periculoase , conform reglementărilor ADR –EX II –capse si explozibil= 1 bucată– cod CPV34130000-7.

Tip contract :  furnizare.

Criteriu de atribuire : pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor din caietul de sarcini.

Achizitie directa  din catalogul electronic de pe SICAP, in urma anuntului de intentie publicat de societate.

Valoare estimata: 130.000 lei, fără TVA.

Contract furnizare nr. 48 / 13.03.2020, valoare 129.000, fara TVA Ofertant castigator : RADACINI MOTORS  SRL cu sediul social in Bucuresti, Bd. Timisoara , nr.18, sector 6, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 21994 / 2004, cod fiscal RO17083558

Anunt de atribuire

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, cod poștal: 105900 , RO 13741804 – anunță castigatorul licitatiei – “Prestări servicii de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor, protecție a persoanelor, control acces, intervenție rapidă și monitorizare a sistemelor de alarmă” .

Urmare a analizei ofertelor depuse, in conformitate cu documentația de atribuire la procedura de atribuire a contractului de „ Prestări servicii de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor, protecție a persoanelor, control acces, intervenție rapidă și monitorizare a sistemelor de alarmă”la Societatea Uzina Mecanică Plopeni, comisia de licitatie  a desemnat câștigător pe S.C International Centurion Garanty SRL cu sediul in București str.Darniciei nr.34, RO 30430948 Nr.Reg.Com j40/8132/2012.

Anunt de intentie

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A-filiala CN Romarm S.A., cu sediul in oraș Plopeni , str.Republicii, nr.1, jud Prahova, in calitate de achizitor informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze 1buc. Autoutilitara transport marfa cod CPV 34130000-7), incluzând și amenajare autoutilitară pentru transportul de mărfuri periculoase , conform reglementărilor ADR –EX II –capse și explozibil, prin achiziție directă, in temeiul art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și art.43 alin.1 din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare,  conform caiet de  sarcini atașat.

Achiziția se realizează prin cumpărare directă din catalogul electronic de pe SICAP.

Sursa de finanțare :surse bugetare

  • Ofertantul va elabora oferta tehnică (formularulF1) astfel încât să respecte cerințele prevăzute in caietul de sarcini.
  • Prețul oferit(propunerea financiară (formularul F2) va include toate cheltuielile ce derivă din aducerea la îndeplinirea a obiectului achiziției și nu poate fi modificat pe toată perioada de derulare a contractului.
  • Nu se admit oferte alternative.
  • Limba de redactare a ofertei: română

 Operatorii economici interesați vor posta in catalogul electronic disponibil pe SICAP oferta financiară in lei fără TVA și cea tehnică care va conține cerințele tehnice in conformitate  cu caietul de sarcini insotita de adresa de inaintare , până la data de 05.03.2020, ora 13.

După postarea in catalogul electronic disponibil pe SICAP , operatorii economici vor transmite achizitorului pe adresa de email : costel.duta@ump.ro următoarele:

– notificare de postare a ofertei tehnico-finanaciare in catalogul electronic (cu datele de identificare ale ofertantului și a ofertei așa cum apare in catalogul electronic SICAP) .

– adresa de inaintare insotite de oferta tehnico-financiară (formularele F1 și F2) care să cuprindă detaliile tehnice și financiare ale ofertei.

Evaluarea ofertelor postate in catalogul electronic de pe SICAP se va efectua de comisia de evaluare in vederea atribuirii contractului de achiziție și va consta in compararea valorii fiecărei oferte , utilizînd criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini.

Invitatie participare

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII DE PAZĂ A OBIECTIVELOR ,BUNURILOR ȘI VALORILOR, PROTECȚIE A PERSOANELOR ,CONTROL ACCES , INTERVENȚIE RAPIDĂ ȘI MONITORIZARE A SISTEMELOR DE ALARMĂ LA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI SA

Societatea Uzina Mecanică Plopeni SA, cu sediul in Plopeni , str.Republicii , nr.1,jud.Prahova ,inregistrată la Registrul Comerțului sub nr.j/29-162/2001, cod fiscal:RO 13741804, tel.0244.221.381,fax 0244.223023,e-mail plopeni@ump.ro , web: www.ump.ro

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție prestări servicii de pază a obiectivelor , bunurilor și valorilor, protecție a persoanelor , control acces , intervenție rapidă și monitorizare a sistemelor de alarmă in conformitate cu Norma procedurală internă pentru atribuirea contractelor de furnizare/prestare servicii /execuție lucrări pentru Societatea Uzina Mecanică Plopeni SA.
  2. Categoria serviciilor ce se vor achiziționa și descrierea acestora este prezentată in Caietul de sarcini , care se va procura de la sediul S.U.M.Plopeni SA :

          a ) cod CPV:  79713000-5,  79711000-1

b) Data limită pentru depunerea ofertelor :04.03.2020 ora 10.00

c) Adresa la care trebuie transmise /depuse ofertele in plic sigilat S.U.M.Plopeni SA, cu sediul in Plopeni , str.Republicii nr,1, jud Prahova

3. Data ,ora și locul deschiderii ofertelor, sediul S.UM Plopeni SA :04.03.2020, ora 12.00

4. Garanția solicitată pentru participare este:16.800 lei

5. Modalități principale de finanțare :surse proprii

6. Perioada pentru care ofertantul trebuie să-și mențină oferta valabilă :90 zile.

7. Valoarea estimată a contractului :3.360.000 lei , fără TVA.

8. Garanția de bună execuție :5% din valoarea contractului ,fără TVA

9. Modalitatea de intocmire a ofertei :opis cu documentele

10. CRITERII DE CALIFICARE ȘI/SAU SELECȚIE:

-situația personală a candidatului /ofertantului;

-capacitatea de exercitare a activității profesionale ;

-situația economico-financiară;

-capacitatea tehnică și/sau profesională;

-standard de asigurare a calității;

Criteriul care va fi utilizat pentru atriburea contractului de prestare servicii: ,,PREȚUL CEL MAI SCĂZUT”

11. Asigurarea Caietului de sarcini se va face de către S.U.M.Plopeni SA., iar contravaloarea acestuia este de 500,00 lei fără TVA,plata se poate efectua la casieria societății sau prin ordin de plată in contul RO71BRDE300SV04345973000, deschis la BRD Plopeni.

Anunt anulare procedura

Written by Mihai. Posted in Anunturi

Societatea Uzina Mecanică Plopeni SA, vă face cunoscut faptul că , procedura licitație deschisă privind atribuirea contractului de achiziție având ca obiect ,, Servicii de pază  a obiectivelor,bunurilor și valorilor , protecție a persoanelor  și control acces și interventie rapidă la Societatea Uzina Mecanică Plopeni SA;cod CPV 79713000-5 , cu termen de depunere a ofertelor data de 17.02.2020, ora 15.00, se anulează din următorul motiv:

Nu a fost depusă nici o ofertă până la data și ora prevazută pentru depunerea ofertelor .

Vă mulțumim.

Invitatie de participare

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII DE PAZĂ A OBIECTIVELOR, BUNURILOR ȘI VALORILOR, PROTECȚIE A PERSOANELOR ȘI CONTROL ACCES ȘI INTERVENȚIE RAPIDĂ

S.UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. cu sediul în Plopeni, str. Republicii, nr.1, jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comertului  sub nr.J/29-162/2001, cod fiscal: RO 13741804, tel. 0244. 221.231, fax 0244.223.023, e-mail: plopeni@ump.ro, Web: www.ump.ro.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție prestări servicii de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor, protecția persoanelor și control acces și intervenție rapidă în conformitate cu NORMA PROCEDURALĂ INTERNĂ pentru atribuirea contractelor de furnizare/prestare servicii/execuție lucrări pentru Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A.

2. Categoria serviciilor ce se vor achiziționa și descrierea acestora este prezentată în Caietul de Sarcini, care se va procura de la sediul S. UM Plopeni S.A.

  1. Cod CPV: 79713000-5;
  2. Data limită pentru depunerea ofertelor: 17.02.2020; ora 1500;
  3. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele în plic sigilat: S.UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. cu sediul în Plopeni, str. Republicii, nr.1, jud. Prahova,
  4. Limba de redactare a ofertelor – română;

3. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 18.02.2020, ora 1000; sediul S. UM Plopeni S.A.

4. Garanția solicitată pentru participare este de : 16.800 lei.

5. Modalități principale de finanțare: surse proprii

6. Perioada pentru care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 90 zile.

7.Valoarea estimată a contractului: 3.360.000 lei fără TVA.

8.Garanția de bună execuție: 5% din valoarea contractului fără TVA.

9. Modalitatea de întocmire a ofertei: opis cu documentele

10. CRITERII DE CALIFICARE ȘI/SAU SELECȚIE:

– situația personală a candidatului/ofertantului;

– capacitatea de exercitare a activității profesionale ;

– situația economico-financiară;

– capacitatea tehnică și/sau profesională;

– standard de asigurare a calității

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestare servicii: PREȚUL CEL MAI SCĂZUT  “.

11. Asigurarea Caietului de Sarcini se va face de către S. UM Plopeni S.A., iar contravaloarea acestuia este de 500,00  fără TVA, plata se poate efectua la casieria societății, sau prin ordin de plată în contul RO71BRDE300SV04345973000 deschis la BRD Plopeni.

Data limită pentru achiziționarea Caietului de Sarcini : 17.02.2020.

Anunt atribuire

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, anunță atribuirea contractului  de furnizare utilaj de  inscripționat text pe produse speciale.

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, cod poștal:105900 , Romania, Tel.0244221381,  Fax:0244223023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro. – anunță atribuirea contractului utilaj de  inscripționat text pe produse speciale = 1 bucată– cod CPV42962500-2.

Tip contract :  furnizare

Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini

Achizitie directă  din catalogul electronic de pe SICAP, in urma anunțului de intenție publicat de societate.

Valoare estimată:25.000 lei fără TVA

Contract furnizare nr.259/20.12.2019, valoare 19.324,18 fără TVA

Ofertant câștigător :SC TRIEURODATA SRL cu sediul social: Str. Borsa nr.50,bl.4D,sc.3,et3,ap36, Bucuresti, România , inmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. j40/3210/2005, cod fiscal RO17258331.