Anunt de intentie

           Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A-filiala CN Romarm S.A., cu sediul in oraș Plopeni , str.Republicii, nr.1, jud Prahova, in calitate de achizitor informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze 1 buc.  Masina de gaurit si frezat(cod CPV 42600000-2), prin achiziție directă, in temeiul art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și art.43 alin.1 din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare,  conform caiet de  sarcini atașat.

Masina de gaurit si frezat va fi achiziţionata din fonduri  credite de angajament. Contractul semnat de părți intră în vigoare la momentul în care Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri ca ordonator principal de credite a valorii contractului fără TVA, alocă fondurile aferente achiziției.

În situația în care, fondurile aferente contractului nu vor fi alocate de către Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, ca ordonator principal de credite, contractul încetează de drept, iar procedura de atribuire a achizitiei se anulează.

  • Ofertantul va elabora oferta tehnică (formularulF1)astfel încât să respecte cerințele prevăzute in caietul de sarcini.
  • Prețul oferit(propunerea tehnică formularul F2) va include toate cheltuielile ce derivă din aducerea la îndeplinirea a obiectului achiziției și nu poate fi modificat pe toată perioada de derulare a contractului.
  • Nu se admit oferte alternative.
  • Limba de redactare a ofertei: română

           Operatorii economici interesați vor posta in catalogul electronic disponibil pe SICAP oferta financiară in lei fără TVA și cea tehnică care va conține cerințele tehnice in conformitate  cu caietul de sarcini si vor transmite achizitorului pe adresa de email :costel.duta@ump.ro până la data de 27.11.2020, ora 15,următoarele:

– notificare de postare a ofertei tehnico-finanaciare in catalogul electronic (cu datele de identificare ale ofertantului și a ofertei așa cum apare in catalogul electronic SICAP) .

-oferta tehnico-financiară (formularele F1 și F2)care să cuprindă detaliile tehnice și financiare ale ofertei.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.